با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعاتازدوپرسشنامهسرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)و فرصت‌های کارآفرینانه پوهاکا (2010) انجام وبا استفاده ازآزمون راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامهسرمایه روانشناختی (88/0) وفرصت‌های کارآفرینانه (91/0) محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد سرمایه روانشناختی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب ضعیف رو به متوسط و متوسط بود. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار (766/0=r) بین سرمایه روانشناختی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان بود (001/0=p). متغیرهای خودکارآمدی، امید، تاب‌آوری و خوش‌بینی به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه داشته‌اند. در نهایت، ابعاد سرمایه روانشناختی، پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه بودند (01/0>p). 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Effect of Psychological Capital Components on Identifying Entrepreneurial Opportunities of Agriculture Jahad Organization Staffs of Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousivand 1
  • Ali Safaei Shakib 1
  • Pouria Ataei 2
  • Babak Abdolmaleki 3

چکیده [English]

The main aim of this study is to analyze effect of psychological capital components on identifying entrepreneurial opportunities of Agriculture Jahad Organization staffs of Hamedan Province. Sample size was 245 staffs that selected through simple random sampling method. The data were obtained through two questionnaires of psychological capital (Luthans et al., 2007) and entrepreneurial opportunities (Puhakka, 2010). Face validity of the questionnaire was obtained through an experts’ panel and reliability was obtained through pilot testing and calculating Cronbach's alpha (psychological capital= 0.88, entrepreneurial opportunities= 0.91). Finding’s showed that psychological capital and entrepreneurial opportunities of Agriculture Jahad Organization staffs respectively was low to medium and medium. The results indicate a significant positive relationship (r= 0.766) between psychological capital and distinguish entrepreneurial opportunities (p= 0/001). The variables of self-efficiency, hope, resilience and optimism respectively have had most effect on identifying entrepreneurial opportunities. Finally, psychological capital dimensions were significant predictors to recognize entrepreneurial opportunities (p> 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Entrepreneurial Opportunities
  • Agriculture Jahad Organization of Hamedan Province
حسینی، سید صفدر؛ خالدی، محمد؛ قربانی، محمد و حسن‌پور، ابراهیم (1388). "بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران". نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 23، شماره 2، 45-36.
دادگر، یداله و غلام‌زاده، علیرضا (1389). "تحلیلی بر مسائل کارآفرینی در 70 سال اخیر ایران، مطالعه موردی: عملکرد یک کارآفرین نمونه". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 2، 90-61.
دادورخانی، فضیله؛ رضوانی، محمدرضا؛ ایمنی قشلاق، سیاوش و بوذرجمهری، خدیجه (1390). "تحلیل نقش گردشگری در توسعه ویژگی‌های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو)". پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 78، شماره 4، 195-139.
سیمار اصل، نسترن و فیاضی، مرجان (1387). "سرمایه روانشناختی: مبنای نوین مزیت رقابتی". تدبیر، دوره 200، 48-42.
فروهر، محمد؛ هویدا، رضا و جمشیدیان، عبدالرسول (1390). "تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 2، شماره 8، 100-83.
قلی‌پور، رحمت‌اله و کرامتی کریمی، محمدعلی (۱۳۸۹). "رویکردها و عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارافرینانه". هشتمین کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت، تهران.
مرعشیان، فاطمه سادات و نادری، فرح (1392). "رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان". دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 14، شماره 3، 121-112.
مقیمی، سید محمد (1384). "کارآفرینی در سازمان‌های دولتی". مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
نصر اصفهانی، علی و مهدیه نجف‌آبادی، نرگس (1393). "تحلیل تأثیر سرمایه روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مؤلفه‌های آن در قالب الگوسازی معادلات ساختاری". دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 15، شماره 2، 124-116.
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). “A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development”. Journal of Business Venturing, 18(1), 105–124.
Avey, J. M., Luthans, F. & Jensen, S. M. (2009). “Psychological Capital: A Positive Resource for Combating Employee Stress and Turnover”. Human Resource Management, 4, 677-693.
Avey, J. B., Luthans, F. & Youssef. C. M. (2010). “The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors”. Journal of Management, 36, 430-452.
Avey, J. B., Nimnicht, J. L. & Graber, P. N. (2010). “Two Field Studies Examining the Association between Positive Psychological Capital and Employee Performance”. Leadership & Organization Development Journal, 31(5), 384-401.
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F. & Mhatre, K. H. (2011). “Meta-analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors, and Performance”. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.
Bakers, A. & Schaufel, W. B. (2008). “Positive Organizational Behavior: Engaged Employee in Flourishing Organizations”. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 147-154.
Bandura, A. (1982). “SelfـEfficacy Mechanism in Human Agency”. American Psychologist, 37, 122ـ147.
Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A. & Van De Bunt, G. G. (2010). “How Social and Human Capital Influence Opportunity Recognition and Resource Mobilization in India's Handloom Industry”. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.
Harms, P. D. & Luthans, F. (2012). “Measuring Implicit Psychological Constructs in Organizational Behavior: An Example Using Psychological Capital”. Journal of Organizational Behavior, 3(4), 589-594.
Hmieleski, K. M. (2007). “The Relationship between Entrepreneur Psychological Capital and Well- Being”. Available at: http://ssrn. com/ abstract= 1064021.
House, B. (2004). “Confronting the Odds; African American Entrepreneurship”. http:// www. ivilica. com/ Papers-MIEAC Title-ASCAI. Html.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Luthans, F, Avolio, B. J., Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007). “Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”. Personnel Psychology, 60, 541-572.
Luthans, F. & Youssef, C. M. (2004). ” Human, Social, and New Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”. Organizational Dynamics, 33(2), 143–160.
Luthans, F. & Youssef, C. M. (2007). “Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience”. Journal of Management, 33(5), 774-800.
Luthans, F., Youssef, C. M. & Avolio, B. J. (2007). “Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge”. Published by Oxford, University Press.
Luthans, S. K. & Avolio, B. J. (2008). “Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfactions”. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
Ozgen, E. & Baron, R. A. (2007). “Social Sources of Information in Opportunity Recognition: Effects of Mentors, Industry Networks, and Professional Forums”. Journal of Business Venturing, 22(2), 174-192.
Ozgen, E. (2003). “Entrepreneurial Opportunity Recognition: Information Flow, Social, and Cognitive Perspectives”. Unpublished Doctoral Dissertation, University of New York.
Puhakka, V. (2010). “Versatile and Flexible Use of Intellectual Capital in Entrepreneurial Opportunity Discovery”. Journal of Management Research, 2(1), 1-26.
Seligman, M. E. P. (1990). “Leared Optimism”. New York, Knop.
Silva, D. (2010). “The Contribution of Psychological Capital to Entrepreneurs Success during Recessionary Times”. New Zealand Applied Business Educators Conference, 27& 28 September 2010.
Synder, C. R. & Lopes, S. J. (2002). “Handbook of Positive Psychology”. New York. Oxford University Press.
Valli, S., Niittykangas, H. & Haapanen, M. (2009). “Positive Psychological Capital and Growth Aspirations of Enetreneurs Frontiers of Entrepreneurship Research”. Available: http://digitalknowledge. babson. edu/
Wright, T. A., Cropanzano, R., Bonett, D. G. & Diamond, W. J. (2009). “The Role of Employee Psychological Well-Being in Cardiovascular Health: When the Taiwan Shall Meet”. Journal of organizational Behavior, 30(2), 193-208.