با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گیلان

چکیده

با بروز انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت کشاورزی ارگانیک، و تولید محصولات سالم بیش از پیش مشخص می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان شهری برای گوشت مرغ سبز در شهر ارومیه در سال 1394 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان ارومیه می‌باشد، که با استفاده از داده‌های پیش آزمون و روش میشل و کارسون تعداد 283 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی_ همبستگی، به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتید دانشگاه تأیید و جهت تأمین اعتبار پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، که مقدار آن 83/0 به دست آمد، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS20،SHAZAM  و EXCEL2010صورت گرفت. نتایج الگوی توبیت و لاجیت به ترتیب بیانگر 7/21 و 85/25 درصد تمایل به پرداخت بیشتر مصرف کنندگان برای هر کیلوگرم مرغ سبز نسبت به خرید مرغ صنعتی است. متغیرهای دفعات مصرف مرغ در هفته، نگرش نسبت به مؤلفه عمومی خرید، مؤلفه خرید سالم و آگاهی از خطر آنتی‌بیوتیک‌ها در سطح 1 درصد معنی‌دار می‌باشند. در راستای آشنایی و فرهنگ سازی مصرف محصولات سبز، توجه بیشتر به مقوله امنیت غذایی، بایستی دانش و اطلاعات عموم مردم را در زمینه خرید این محصولات با تبلیغات رسانه‌ای، مجازی، نصب بروشورهای تبلیغاتی و کارگاه‌های آموزشی ارتقاء داد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessments of Urmia Citizens' Willingness to Pay and their Attitudes to Consumption of Green Poultry

نویسندگان [English]

  • Shamsi Amiyan 1
  • Zahra Amiri 2
  • Mohammad Kavoosi-Kalashami 2
  • Siyamak Gheibi 3

3 Assistant Professor, Departmentof Food Sciences, University of Guilan, Iran

چکیده [English]

With growing the health concerns,as well as some arisen environmental problems have proved the importance of the organic agriculture and safe food production valid. The objective of the present study was to evaluate the factors influencing urban consumers’ willingness to pay for green chicken meat in Urmia city in 2015. The study’s population consisted of all Urmia citizens, from whom a sample of 283 individuals were selected using the data from the pretest and Mitchel and Carson’s sampling method. This study is practical (applied research) and it is also descriptive and correlational. The data were collected by field research via questionnaire. The content and face validity of the research tools were confirmed by university professors and experts in the field and Cronbach’s Alpha (0. 83) was used to confirm the reliability of the questionnaire. For data analysis, SPSS v. 20, Microsoft Office EXCEL 2010, SHAZAM and STATA software packages were used. The results of Logit and Tobit model indicated 25. 85 and 21. 7 percent higher consumers’ willingness to pay for each kilogram of green chicken as compared to industrial chicken. Variables of chicken consumption per week, attitude toward the general component of shopping, the component of healthy shopping and awareness of the danger of antibiotics were significant at the one percent level. For the purpose of familiarization and acculturalization regarding the consumption of green products, it is necessary to pay more attention to food security and to increase public knowledge and awareness of purchasing these products by media and virtual advertisements and using promotional brochures and training workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation Method
  • Willingness to Pay
  • Logit model
  • Tobit model
تقی پور، میلاد؛ عباسی، عنایت؛ چیذری، محمد و حیدری، علیقلی (1392). "تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکل‌های آب بران". فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال 2، شماره 6، 22-1.
صنعت طیور در سال 1393. انتشارات انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، بهار 1394، 34-33.
فتاحی، احمد و فتح زاده، علی (1390). "ارزش‌گذاری حفاظتی حوزه‌های آبخیز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: تالاب گمیشان)". مجله علوم و مهندسی ایران، سال 5، شماره 17، 52-47.
کاوسی کلاشمی، محمد؛ پیکانی، غلامرضا؛ خلیق خیاوی، پریسا و منهاج، محمدحسین (1393). "امکان سنجی ایجاد واحدهای پمپاژ مرکزی در اراضی شالیکاری حوضه رودخانه سفیدرود". نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، 18-17 اردیبهشت 1393.
کیامی، ف (1392). "برآورد ارزش تفرجی ماسوله با استفاده از روش ارزش‌‌‌گذاری مشروط". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی.
مولایی، مرتضی و کاوسی کلاشمی، محمد (1389). "برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک- بعدی". نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 25، شماره 30، 329-322.
 Amirnejad, H. & Tonakbar, P. (2015). “Estimating the Willingness to Pay for Organic Milk Consumption: Case Study of Tehran”. Journal of Agricultural Science and Technology. 17(6), 1685-1694.

FAO. (2014). “Healthy & Sustainable Food Systems are Crucial to Fight Hunger and Malnutrition”. Website:www. fao. org visited:06/09/2014.

Hassanshahi, M., Ghorbani, S. & Serri Divshali, E. (2015). “Estimates of Willingness to Pay Extra for Organic Products in Iran”. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(3), 385-389.
Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T. & Lutkepol, H. (1985). “Intruduction to the Theory and Practice of Econometrics”. New York: Wiley.
Kavoosi Kalashami, M., Heydari, M. & Kazerani, H. (2012). “Investigating Consumers' Willingness to Pay for Organic Green Chicken in Iran”. International Journal of Agricultural Management and Development, 2(4), 2012, 235-241.
Muhammad, M., Fathelrahman, E. & Tasbih Ullah, R. (2015). “Factors Affecting Consumers’ Willingness to Pay for Certified Organic Food Products in United Arab Emirates”. Journal of Food Distribution Research, 46(1), 37-47.
Shahraki, J. & Hamraz, S. (2015). “Estimate the Potential Demand for Organic Products Case Study Households Residing in Shiraz”. International Journal of Farming and Allied Sciences, 4 (2), 125-134.
Xiao-Lian, W., Lei, X., Qing-Yun, Y., Yuan-Neng, J., Yan-Wen, L., Xian-Pei, H., Hui, L., Quan-Ying, C. & Ce-Hui, M. (2014). “Distribution and Risk Assessment of Quinolone Antibiotics in the Soils from Organic Vegetable Farms of a Subtropical city, Southern China”. Science of the Total Environment, 487, 399–406.