با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی بوده و به منظور بررسی چالش‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام به تعداد 264 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاکمن 150 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری نیز به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط اساتید مربوطه تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه20 در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی منجر به شناسایی پنج عامل گردید که در قالب چالش‌های آموزشی ـ ترویجی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های مدیریتی، چالش‌های فرهنگی ـ روانشناختی و چالش‌های حمایتی 08/75 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. چالش‌های آموزشی ـ ترویجی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 631/2 بیشترین سهم (62/21درصد) و چالش‌های حمایتی با مقدار ویژه 306/1 کم‌ترین سهم (88/10درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Developing Organic Agriculture in Ilam Province from the Viewpoint of Agricultural Jihad’s Experts

نویسندگان [English]

  • Roya Eshraghi Samani 1
  • Monireh Alizadeh 2
  • Marjan Vahedi 3

چکیده [English]

 The current study is a descriptive survey study conducted to investigat challenges of developing organic agriculture in Ilam Province from the viewpoint of experts of agricultural jihad. Statistical population of the study included 264 experts of agricultural jihad in Ilam Province. Through Morgan and Takman table sample size was estimated to be 150 people. Sampling was also carried out through stratified random sampling method with appropriate assignment. Research instrument was a researcher made questionnaire which face and content validities were confirmed by respective professors’ judgments. In addition reliability of this instrument was determined through calculating Cronbach alpha coefficient (0.91). Data analysis was carried out through utilizing SPSS software version 20 using both descriptive statistics and inferential statistics of factor analysis. Results of factor analysis led to identify five factors including extension -educational challenges, economic challenges, management challenges, psycho-cultural challenges, and supportive challenges that explain 75.08 percent of the variance. Extension -educational challenges as the first factor with the special value of 2. 631 explains the largest portion (21.62 percent) and support challenges with special value of 1.306 explains the smallest portion (10. 88 percent) of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Challenges
  • Agricultural Development
  • Agricultural Jihad’s Experts
  • Ilam Province
پاپ زن، عبدالحمید و شیری، نعمت‌اله (1391). "بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک". فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 1، شماره 1، 126-113.
پورآتشی، مهتاب و شعبانعلی فمی، حسین (1388). "سازوکارهای ترویج کشاورزی جهت گسترش کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی". سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 12-11 اسفند ماه، 14-1.
رضوی، سیدحسن؛ پورطاهری، مهدی و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1394). "ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: تولیدکنندگان محصولات ارگانیک گواهی شده و در حال گذار)". پژوهش‌های روستایی، دوره 6، شماره 1، 45-27.
شریفی مقدم، محمد (1388). "کشاورزی ارگانیک". موجود در: http://www. organic. wpb. ir
علیمردانی. (1390). "اهمیت محصولات ارگانیک در چرخه غذایی و الزامات تولید محصولات ارگانیک". ماهنامه کنترل کیفیت، دوره 8، شماره 48، 35-32.
قدیمی، سید علیرضا؛ شعبانعلی فمی، حسین و اسدی، علی (1391). "بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان فریدن)". مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 5، شماره 4، 80-69.
مجردی، غلامرضا؛ گلباز، سیده شیرین و عطایی، حمیده (1393). "تحلیل سازه‌های پیش‌برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی". علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 10، شماره 1، 15-1.
یعقوبی، جعفر و جوادی، علی (1393). "موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی". نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، دوره 8، شماره 1، 68-57.
Karki, L., Schleenbecker, R. and Hamm, U. (2011). “Factors Influencing a Conversion to Organic Farming in Nepalese Tea Farms”. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2, 113–123.
Kumar, M. P., Gupta, V. & Gupta. D. (2008). “Organic Farming-principles and practices for progressive Agriculture”. Green Farming, 6,16 –19.
Oelofse, M., Jensen. H., Abreu, L., Almeida, G., Hui, Q., Sultan, T. and Neergaard, A. (2010). “Certified organic agriculture in China and Brazil: Market Accessibility and Outcomes Following Adoption”. Ecological Economics, 69(9), 1785-1793.
Pugliese, Patrizia. (2001). “Organic Farming and Sustainable Rural Development: Multifaceted and Promising Convergence”. Sociologia Ruralis, 41(1), 112-131.
Shi- Ming M. A. & Sauerborn, J. (2006). “Review of History and Recent Development of Organic Farming Worldwide”. Agricultural Science in China, 5(3), 169-178.
Stolze, M, & Lampkin, N. (2009). “Policy for Organic Farming: Rationale and Concepts”. Food Policy, 34(3), 237-244.