با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل‌های غیرخطی مبتنی بر آماره‌های تشخیصی و معنی‌دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش‌تری را نسبت به مدل‌های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می‌یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran Based on Threshold Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Mahmoud Zareei 2

چکیده [English]

This paper investigates the possibility of both linear and nonlinear effects of energy consumption on economic growth in Iran, using data for the period of 1959–2007 based on threshold regression. Some previous studies support the view that energy consumption may promote economic growth. However, the conclusion drawn from this study suggests that such relationship exists only where there is a low level of energy consumption in Iran. The evidence shows that, there are two break points (corresponding with three regimes) in economic growth function. For the low energy consumption regime (where per capita energy consumption is less than 5 barrels) we find that energy consumption has an important positive influence on economic growth with coefficient 0.09, which is not the case with the high or middle regime. In middle regime with per capita energy consumption between 5 and 8 barrels, the marginal effect of energy use on economic growth gets to 0.015. For the regime corresponding to per capita energy consumption above the threshold 8 barrels, the marginal effect of energy use is reduced to about zero. We show that a threshold regression provides a better empirical model rather than the standard linear model and policy-makers should seek to capture economic structures associated with different stages of economic growth.