با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارائه شده است. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است که عبارتست از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مؤلفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل: خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کرده‌ایم. برای تخمین حداقل معاش از روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379- سال اول برنامه سوم- برابر 442,061,10 ریال بوده که در سال 1388- سال پایانی برنامه چهارم توسعه - به رقم 819,585,33 ریال رسیده است. نتایج نشان میدهند که شاخص های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در سال 1379 به ترتیب 14/25 و 36/40 درصد بوده که در سال 1388 به 76/18 و 77/36 درصد رسیده است. همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندارد زندگی در سال های برنامه سوم توسعه با سال های برنامه چهارم در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran Based on Threshold Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Nezamuddin Makiyan
  • Azadeh Saadatkhah

چکیده [English]

This paper investigates the possibility of both linear and nonlinear effects of energy consumption on economic growth in Iran, using data for the period of 1959–2007 based on threshold regression. Some previous studies support the view that energy consumption may promote economic growth. However, the conclusion drawn from this study suggests that such relationship exists only where there is a low level of energy consumption in Iran. The evidence shows that, there are two break points (corresponding with three regimes) in economic growth function. For the low energy consumption regime (where per capita energy consumption is less than 5 barrels) we find that energy consumption has an important positive influence on economic growth with coefficient 0.09, which is not the case with the high or middle regime. In middle regime with per capita energy consumption between 5 and 8 barrels, the marginal effect of energy use on economic growth gets to 0.015. For the regime corresponding to per capita energy consumption above the threshold 8 barrels, the marginal effect of energy use is reduced to about zero. We show that a threshold regression provides a better empirical model rather than the standard linear model and policy-makers should seek to capture economic structures associated with different stages of economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy consumption
  • Economic Growth
  • Nonlinearity