با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه نگارنده بر آن است تا با دو رویکرد اقتصادسنجی و گرافیکی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره‌ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری Q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک‌های عرضه و تقاضا بر قیمت و همچنین انحراف از ارزش بنیادی مسکن فراهم گردد. در رویکرد اقتصادسنجی، با استفاده از متغیرهای موجود در مدل پوتربا به عنوان عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن و شاخص Q توبین به عنوان معیار تأثیرگذار بر عرضه‌ی مسکن، قیمت بنیادی مسکن به کمک الگویARDL تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مؤلفه‌ی حبابی در نظر گرفته شده است. در رویکرد گرافیکی از روش دیگر شناسایی حباب یعنی انحراف از میانگین بلندمدت برخی شاخص‌ها همچون قیمت به هزینه ساخت، قیمت به اجاره، قیمت به درآمد و قیمت به متغیر جمعیتی، بهره‏گیری شده و نمودار نسبت‌های مذکور ترسیم شده است. عمدتاً در هر دو روش، وجود حباب در سال‌ 1386 در بازار مسکن تهران تایید شده است. همچنین یافته های مدل ARDL حاکی از آن است که نرخ تورم، نسبت Q توبین، اجاره‌ی واقعی، تعداد خانوار و موجودی مسکن همگی از عوامل مهم تعیین کننده‌ی قیمت بنیادی مسکن در تهران بوده و این متغیرها با 95% اطمینان به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detecting the Housing Price Bubble in Tehran During 1992-2009 (By Using Poterba's Model and Tobin's Q Theory)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Biabani
  • Taghva Khosravi

چکیده [English]

In this study, the existence or non-existence of housing price bubble in Tehran is investigated by both econometric and graphical approaches during the period of 1992:Q2 to 2009:Q1. For this purpose, Poterba's model is combined with Tobin's Q theory, which provides us with an academic tool for analyzing the effects of supply and demand shocks on house price and also deviations from fundamental value of house price in the LR and SR.
 
In econometric approach, by using the defined variables in Poterba's model as the effective factors on housing demand and Tobin's Q ratio as an effective criterion for housing supply, fundamental value of house price is estimated by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model and the residuals of ARDL model is then concerned as the "bubble component".
 
Next, in graphical approach, by using second method of detecting price bubble namely deviation from LR average of some ratios like P/CC, P/R, P/Y and P/DM, their graphs are illustrated.
 
The existence of two price bubbles in Tehran housing market in 1996-97 and 2007-08 is verified mainly in both methods.
 
As well, findings show that all inflation, Tobin's Q ratio, real rent, number of households and housing stock are the determining elements of the fundamental value of house price in Tehran and these variables tend to long run equilibrium at a confidence level more than 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Value of House Price
  • Housing Price Bubble
  • Poterba's Model
  • Tobin's Q Theory
  • ARDL