با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می‌شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست‌های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل تورم در این کشورها را می‌توان به پولی کردن بدهی‌های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع‌ بدهی‌ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Degree of Fiscal Dominance in Iran’s Economy in a General Equilibrium Dynamic Stochastic Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Moshiri 1
  • Sho'le Bagheri Pormehr 2
  • Hadi Mousavy nik 2

چکیده [English]

One of the problems in developing countries is unpleasant nexus between fiscal and monetary policies. Some of the economists believe that the main reason for inflation in such economies is monetaricizing of Government debt such as bounds. In this article it is tried to estimate the Degree of Fiscal Dominance in Iran’s economy using General Equilibrium Dynamic Stochastic Model based on Bayesian approach. Our result reaches to 77 percent for fiscal dominance which shows a low degree of central bank independence.  At the end the usefulness of the obtained results are examined using some indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Dominance
  • Dynamic Stochastic Model
  • Bayesian Approach