با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

دانشجو

چکیده

در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Economic Development and Road Traffic Fatalities in Iran: a Negative Binomial Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Elham Zokaii
  • Hassan Khodavaisi
  • Firouz Fallahi

چکیده [English]

Road traffic fatalities are a major problem for the whole world. This problem is very well-known for the Iranian society.  In this paper we would like to examine the relationship between road traffic fatalities and economic development indicators in Iran during 2005-2008 for 30 Iranian provinces. Many papers have been devoted to study this subject in both developed and developing countries.  These papers concluded that at the very beginning stages of development, road traffic fatalities increase, but decline once income levels have exceeded a certain threshold level. This phenomenon resembles the Kuznets curve (1955) that explained income inequality and per capita income. Later on this idea has been expanded to explain the relationship between road traffic fatalities and economic growth which is known as inverted U shape Kuznets Curve. In this study we use panel data for 30 Iranian provinces and use Random Effects for Negative Binomial Regression to estimate the model.  Our results confirm that there is indeed an inverted U shape relationship between economic growth and road traffic fatalities in Iran, and there is positive relationship between income inequality and road traffic fatalities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Road Traffic Fatalities
  • Negative Binomial Regression