با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اقتصاد، دانشگاه سراسری، تبریز

چکیده

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت‌ها می‌باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست‌گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک‌های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی‌داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می‌شود. ... ....

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Macroeconomic Variables of Iran in the Short and Long Term Using the Technique

نویسندگان [English]

  • mahdiye ramedoust 1
  • rooya Alomran 2
  • Hossein Panahian 3
  • Hossein Asgharpour 3

1 MARTER TAX

2 p

3 p

چکیده [English]

Controlling inflation and economic growth is one of the most important economic goals that governments seek to achieve through tools such as monetary policy. To achieve their policy goals, monetary policymakers need to have a careful assessment of the effectiveness of monetary policy in the short and long term. The purpose of this study is to investigate the effect of asymmetric shocks of monetary policy on inflation and real output variables in the period 1994:1-2016: 4 using the NARDL technique. The results of the study showed that only positive liquidity shock has a positive and significant effect on GDP and its negative shock has no significant effect on GDP in the long run. Also, according to the results, in the short run, positive and negative liquidity shocks do not have a significant effect on production, but short-term positive liquidity shocks after a break have a positive effect on GDP. Accordingly, the asymmetric effects of positive and negative monetary policies on economic growth are accepted. ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy"
  • " Liquidity
  • Inflation"
  • " Economic Growth