با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد تمام تخصصی رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

3 استادیار تخصصی علوم اقتصاد ، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار تخصصی علوم اقتصاد ، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می‌آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش‌های مهم در اقتصاد کلان می‌باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته‌ است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می‌باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Affecting on the Gross Domestic Product of Selected Countries with Emphasis on the Role of Exchange Rate; ARDL-PMG Approach

نویسندگان [English]

  • Arshia Faraji Tabrizi 1
  • Kambiz Hojabre Kiani 2
  • Abbas Memarnejad 3
  • Farhad Gaffari 4

1 Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran.

4 Department of Economics, Science and Research Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The exchange rate is one of the most important macroeconomic variables, and how it affects other economic variables, including GDP, is one of the most important challenges in macroeconomics, especially in the last few decades, industrialized and developing countries. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the GDP of selected countries by emphasizing the role of exchange rates with the ARDL-PMG approach. The results indicate that in developed countries and developing countries in the long run the exchange rate Real has a negative and significant effect on GDP. On the other hand, the variables of physical capital accumulation, government spending, the degree of openness of the economy and liquidity have a positive effect on GDP. In this regard, the variable of physical capital accumulation has had the highest positive impact on GDP in both developing and developed countries. At the same time, the negative effect of exchange rates on GDP in developing countries is greater than in developed countries. Therefore, according to the results of this study, economic risks in developing countries are higher than developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange Rate
  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Panel Auto Regressive Distributed lag