با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعات تجربی نشان می­دهد که پول در کوتاه­مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال­های انتقال سیاست­ پولی و ویژگی­های خاص بخش­های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش­ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشتبرداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس‌العمل بخش­های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده­های فصلی سال­های 1367 الی 1389 نشان میدهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه­مدت آثار حقیقی بر ارزشافزوده بخش­های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش­ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس­العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می­توان گفت، کانال­های انتقال سیاست­ پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی­دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Monetary Shocks on Iran Economic Sectors

نویسندگان [English]

  • Hamed Sahebhonar 1
  • Ali Cheshomi 2
  • Mohammad Ali Falahi 3

چکیده [English]

Empirical studies show that money has real effects in short-run but is neutral in long-run. According to transmission chanels of monetary policy, there is a possibility that each sector has a different response to monetary shocks. This paper, using the BVAR method and seasonal data, investigates the sectoral effects of monetary shocks during 1988:Q2 to 2011:Q2. The results show that monetary shocks have real effects in short-run and the reaction of sectors are different. In addition, the effects of moneatary shocks on services and industry sectors are stronger than on agriculture sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary shocks
  • BVAR Approach
  • Services Sector
  • Industry Sector
  • Agriculture Sector
  • Iran