با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می­دهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش‌های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات می­کند. از این­رو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از داده­های Panelو روش­های LS(EGLS) و (EGLS)2SLSدر بین سال­های 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. داده­های مورد بررسی، از گزارش­های آماری WDI، UNDP، PWTو WGIاستخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص­های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه می­شود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص­های اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Capital, Health Capital and Economic Growth in the Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • Hasan Heidari 1
  • Hamidreza Faaljou 2
  • Elmnaz Nazariyan 3
  • Yousef Mohammadzadeh 4

چکیده [English]

There are several studies that show social capital and health capital have impressive effect on economic growth. On the other hand, many researches in the health and community field, prove close relationship between social capital and health capital. So, this study examines and evaluates the health and social capital effects and also their interaction effects on economic growth in the Middle East countries for 1990-2010 period using panel data and LS (EGLS) and 2SLS(EGLS). Data of study, extracted from WDI, UNDP, PWT and WGI statistical reports. Results show, not only health and social capital have impressive effect on economic growth, but also their interactions -given that social capital improves physical and mental health indicators- have significant effect on economic growth. As well as, public health improves the social indicators, and therefore has a double effect on the growth and economic development. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Health Capital
  • Mutual Effects
  • Economic Growth