با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی‌گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم‌ یافته دومرحله‌ای (GMM) در چارچوب داده‌های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه‌ یافته و 34 کشور درحال‌توسعه در بازه سال‌های 2009-1980 استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند اثر هزینه‌های مصرفی و سرما‌یه‌گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه‌های دولت بر HDI در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال ‌توسعه، دریافتیم اثر هزینه‌های دولت بر  HDIدر سطوح متفاوت توسعه‌ یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه‌ی سهم هزینه‌های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه ‌یافته، بزرگتر از کشورهای در حال ‌توسعه می‌باشد؛ درحالی ‌که، افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در کشورهای در‌حال‌ توسعه، خطی با شیب مثبت است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Effect of the Optimal Size of Government Consumption and Investment Expenditures on HDI (Developed VS Developing Nations)

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Shamsolah Shirin Bakhsh 2
  • Seyedeh Nesar Ebrahimi 3

2 Assistant Professor of Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

3 M.A. in Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran. Email: ebrhm.sn@gmail.com

چکیده [English]

Government size has negative and positive impact on economic growth. In this paper, we conduct an analysis with dealing the impact of  government size on human development index (HDI). The regression will  be empirically analyzed using generalized method of moments (GMM) with two staged least squares in a panel data framework for 30 developed and 34 developing nations for 1980-2009. The impact of government size (measured by consumption and investment expenditures) on HDI is studied. The results reveal  that the optimal size of government consumption expenditure on HDI in developed countries is greater than the developing countries. While, in developing countries the government investment reveals a linear and increasing patterns. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government size
  • Government Consumption
  • Government Investment
  • HDI
  • GMM