با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی­های اقتصادی با همزمانی سیکل­های تجاری متقابل کشورها می­باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل­های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است.بر این اساس ابتدا  داده­های تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به روش هودریک-پرسکات روند زدایی شده و در ادامه پس از تایید همزمانی­ در سیکل­های تجاری و درآمدهای نفتی، ارتباط همزمانی سیکل­های تجاری با درآمد نفتی اعضای اوپک با استفاده از مدل داده­های تابلویی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود ارتباط مثبت بین همزمانی سیکل­های تجاری با  درآمدهای نفتی برای کشورهای عضو اوپک دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Business Cycle Synchronization by the Oil Revenues-OPEC Member Countries

نویسندگان [English]

  • Shahram Golestani 1
  • Abbas Jogheini 2
  • Mahmood Khorasani 3

1 Assistant Professor of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran,

2 M.A. Student in Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. Email: jogheini@yahoo.com

چکیده [English]

Recently, the study of relation between economic convergences with the business cycle synchronizations among countries has become one of the important issues in economic literature. In this investigation the business cycle synchronization with the oil revenues studied for OPEC member countries. In this study, the annual data for the period 1973-2010, are used. At first, the time series of GDP and oil revenues have de-trended by the Hodrick-Prescott (HP) filter. Then, after confirming the business cycle synchronization and the oil revenues synchronization for OPEC member countries, the relationship between the business cycle synchronization with oil revenues are tested by Panel-VAR model. The results represent positive relationship between the business cycle synchronization and oil revenues for OPEC countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • OPEC
  • business cycle synchronization
  • oil revenues synchronization
  • Hodrick-Prescott (HP) filter