با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق شاخص‌ترکیبی‌جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه‌های تمدن اسلامی ارائه می‌شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی، توسعه‌انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می‌شود که این ابعاد پس از بسط آموزه‌های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده‌‌اند. مبتنی بر روش‌شناسی هفت‌ مرحله‌ای ساخت یک شاخص‌ ترکیبی جامع، شاخص‌نهایی پژوهش استخراج می‌شود و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص‌نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه  نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه‌های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان‌های دولتی و نهاد‌های قانون‌گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند و بهبود مولفه‌های محیط کسب و کار، شاخص‌های اقتصادکلان، قانون‌گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction of Composite Indicator for Human Development Based on Islamic Civilization’s Teachings and its Simulation in Assessing the Position of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadeghi Shahdani 1
  • Mohammad Hadi Zahedi Vafa 2
  • Mehdi Ghaemi Asl 3

چکیده [English]

This research provides a comprehensive composite indicator to evaluation human development based on Islamic civilization’s teachings. According to analysis of theoretical framework of Islamic civilization’s teachings, human development in this research includes “economic-welfare”, “social-cultural”, “religious-ethical”, “political-governmental” and “scientific-educational” dimensions which are derived from the extension of Islamic teachings in the field of human life. Final composite indicator of this research will be derived from a seven-step method and findings of that indicator show that scientific-educational dimension and public health component are the most important strengths of I.R. Iran in which if these elements have more weight in final composite indicator, situation of I.R. Iran will be 10 steps higher than current situation. But the economic-welfare dimension (except infrastructure capitals) and the efficiency of governmental organizations and legislative institutions are the most important weaknesses of I.R. Iran and improvement of business environmental, macroeconomics indicators, professional legislation and stability of laws and regulations and increment of efficiency of executive organizations could have important effect on situation of I.R. Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development Index
  • Composite Indicator
  • Islamic Civilization's Teachings