با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده

با توجه به سهم بالای بخش‏ کشاورزی در اقتصاد استان ایلام و ضرورت شناخت تقاضای حامل‌های انرژی در این بخش و همچنین آگاه شدن از ضرایب کشش تقاضا و میزان تأثیر سیاست‏های آزاد‏سازی قیمت بر مصرف حامل‌های انرژی مورد استفاده در این بخش، در این مقاله به بررسی تقاضای حامل‌های عمده انرژی بخش کشاورزی استان ایلام پرداخته می‌شود. هدف این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر الگوی مصرف انرژی، تعیین روابط مکملی و جانشینی حامل‌های انرژی از طریق برآورد تابع تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی است. در این تحقیق برای تخمین تقاضای حامل‌های انرژی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد کشش‏های قیمتی همه حامل‌های انرژی منفی و مطابق با تئوری تقاضا می‏باشند، همچنین نتایج به دست آمده برای کشش‏های متقاطع در حالت‏های مقید و غیر مقید تا حدود زیادی یکسان‏ و اکثر کشش‏های متقاطع بین گروه‏های انرژی مقداری پایین را نشان می‏دهند. علاوه بر این کشش‏های درآمدی حامل‌های انرژی در حالت مقید مثبت و کمتر از یک می‏باشد که به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‏شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Main Energy Carriers Demand Functions at Agriculture Sector in Ilam Province: Almost Ideal Demanding System Approach

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Asgari 1
  • Roohollah Noor Mohammadi 2

1 Assistant Professor in Economics, Ilam University, Ilam, Iran

2 , Roohollah Noor Mohammadi2

چکیده [English]

Considering the highly importance of the agricultural sector in the provincial economy of Ilam and the emergence of awareness of demands for the forms of energy in the mentioned sector, as well as awareness of the price liberalization policies applied on the forms of energy, the present study aims to investigate the demands for the major energy consumptions in the agricultural sectors. The aim of this study is to determine the influencing factors on energy consumption patterns; and to determine the complementary and altering energy relations, using the estimating demand for different forms of energy.
This study applies the Almost Ideal Demand System to estimate the elasticity of the forms of energy. The achieved results exhibit the adversity and conformity of all the energy own-price elasticities to the demand theory. Results on the cross elasticity indicate to large extant identical in both restricted and unrestricted cases and to some extant low for the cross elasticity between the forms of energy. Moreover, the results indicate positive and less than one for the income elasticity of energy in the restricted case, that are considered as an essential commodity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Demand Function
  • Almost Ideal Demand System
  • Price Elasticity
پورآزرم، الهام (1391). ”برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان“. فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال دوم، شماره 4، 182-138.
زراء نژاد، منصور و قپانچی، فرشید (1386). ”تخمین مدل ECM بنزین در ایران“. پژوهشنامه بازرگانی، دوره 11،شماره 42، 52-29.
شمس، ناصر؛ کیمیاگران، علی محمد و پاک نژاد، محسن (1380). ”برآورد الگوی تقاضای نفت گاز در کشور با استفاده از روش یوهانسن و جسلیوس در همگرایی یکسان“. مجله برنامه ریزی و بودجه، شماره 65 و 66، 104-89.
عسکری، علی (1379). ”تخمین تقاضای برق در بخش خانگی و برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی آن“. مجله برنامه و بودجه، شماره 63 و 62، 112-103.
مهرگان، نادر و قربانی، وحید (1388). ”تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل“. پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 6، شماره 4، 379-367.
Baxter R, & Ress R. (1963). “Analysis of the Industrial Demand for Electricity”. The Economic Journal, 78, 277-298.
Deaton, A. S. & Muellbur, J. (1980). “An Almost Ideal Demand System”. American Economic Review, 70, 312-326.
Dpartment of Energy. (2012). “Energy Balance Sheet of 2011, the Office of Energy Planning”.
Fisher, R. & Kiazan F. (1962). “Analysis of the home and industrial Demand for Electricity”. Ecomic journal, 78, 38-51.
Pourazarm, E. & Cooray, A. V. (2013). “Estimating and Forecasting Residential Electricity Demand in Iran”. Economic Modelling, 35, 27-42.
Statistical Center of Iran. (2013). “Regional Account Account Producing Provinces, Statistical Center of Iran”.