با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تولیدکنندگانی که کارایی پایین‌تری در تولید گندم دارند می‌توانند با استفاده از تجربیات سایر تولیدکنندگان، کارایی خود را در طول زمان افزایش دهند. براساس تئوری‌های موجود، تولیدکنندگان با سطوح اولیه پایین کارایی، احتمالاً رشد سریع‌تری نسبت به تولیدکنندگان با سطوح بالای کارایی خواهند داشت و یک همگرایی در طول زمان، بین آنها به وجود خواهد آمد. به منظور بررسی همگرایی کارایی هزینه تولید، اطلاعات مربوط به قیمت نهاده‌ها، عملکرد در هکتار و هزینه تولید در هکتار برای گندم آبی در یک دوره 10 ساله و برای 28 استان گردآوری شد. با بررسی روش‌های مختلف برآورد تابع هزینه مرزی تصادفی با داده‌های تابلویی، روش مرزی تصادفی «اثرات تصادفی صحیح» انتخاب گردید و با استفاده از روش شبیه‌سازی هالتون مدل تخمین زده شد و کارایی هزینه برای هر استان محاسبه گردید. سپس آزمون همگرایی بتا و سیگما بر روی کارایی هزینه انجام شد. نتایج نشان می‌دهد تغییرات اجاره (قیمت) زمین بیشترین تأثیر و تغییرات قیمت کود شیمیایی کمترین تأثیر بر هزینه تولید در هکتار دارد و همگرایی بتا (همگرایی رشد نسبت به سطوح اولیه کارایی) و سیگما (همگرایی پراکندگی کارایی در طول زمان)، بین استان‌های مختلف در ارتقای کارایی هزینه تولید گندم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Cost Efficiency Convergence in Wheat Cultivation in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Moradi 1
  • Mosayeb Pahlavani 2
  • Ahmad Akbari 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan

2 Associate Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan

3 Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Producers, who have lower efficiency in wheat production, can use the experiences of other producers and increase their efficiency over time. based on existing theories, probably producers with low initial levels of efficiency will have grown their efficiency faster than producers that have high levels of efficiency and a convergence over time will be between them. To investigate the convergence of cost efficiency, information on input prices, yield per hectare and production cost per hectare for irrigated wheat, were collected for 28 provinces in a 10-years period. By studying different methods of stochastic frontier cost function with panel data, "true random effects Model" of stochastic frontier method was selected. The model was estimated by using Simulation Halton method. Then Cost efficiency was calculated for each province. Beta and Sigma convergence test was conducted on cost efficiency. Results show that, changes of land rent (price) has the greatest impact and changes in the price of fertilizer per hectare has the lowest impact on production cost per hectare. Also, we find that There is Beta convergence (convergence of efficiency increase over initial levels) and Sigma convergence (convergence dispersion efficiency over time), between different provinces to improve cost efficiency in wheat production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost efficiency
  • convergence
  • Stochastic Frontier Method
  • True Random Effects Model
  • Wheat
  • Iran
جهانی، مقصود و اصغری، علیرضا (1384). ”تحلیل هزینه تولید گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران“. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 40، شماره 3، 263-233.
دفتر‌ آمار و فناوری اطلاعات (1390). ”هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی 88-1378“. جلد اول وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، تهران، ایران.
دفتر‌ آمار و فناوری اطلاعات (1393). ”آمارنامه کشاورزی، سال زراعی 92-91“. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، تهران، ایران.
زراء‌نژاد، منصور و یوسفی حاجی آباد، رضا (1387). ”ارزیابی کارایی فنی تولید گندم در ایران (رهیافت: پارامتریک و ناپارامتریک)“. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 9، شماره 2، 172-145.
کرباسی، علیرضا؛ صبوحی، محمود و مرادی، ابراهیم (1389). ”بررسی تغیرات و همگرایی رشد بهره‌وری پنبه در استان‌های کشور“. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 2، 109-91.
مرادی شهربابک، حسین (1387). ”بررسی کارایی اقتصادی تولید گندم در استان کرمان (مطالعه موردی شهرستان بافت) “. مجله کشاورزی، دوره 10، شماره2، 180-173.
مرادی، ابراهیم؛ پهلوانی، مصیب و اکبری، احمد (1392). ”عدم تجانس مشاهده شده در اندازه‌گیری کارآیی هزینه ؛ مطالعه موردی: کارآیی هزینه تولید پنبه آبی در ایران“. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 2، شماره 6، 62-47  .
موسوی، حبیب ا... و خلیلیان، صادق (1384). ”بررسی عوامل اثرگذار بر کارایی فنی تولید گندم“. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 13، شماره 52، 60-45.
Barro, R. & Sala-I-Martin, X. (1991). “Convergence Across States and Regions”. Brookings Papers on Economic Activity, 4(1), 107–182.
Battese, G. E. & Coelli, T. J. (1992). “Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India”. Journal of Productivity Analysis, 3(2), 153-169.
Canova, F. & Marcet, A. (1995). “The Poor Stay Poor: Non Convergence Across Countries and Regions”. Presentation at the CEPR Workshop on Empirical Macroeconomics, Brussels.
Cesar, R., Catherine, E., Milne, P. M. & Woong, J. (2009). “Efficiency of Scottish Farms: A Stochastic Cost Frontier Analysis”. Agricultural Economics Review, 10)2), 17-35.
Cornwell, C., Schmidt, P. & Sickles, R. C. (1990). “Production Frontier With Cross-sectional and Time-series Variation in Efficiency Levels”. Journal of Economics, 46(1), 185-200.
Ernoiz, A. (2015). “Competitiveness and Cost Efficiency of Rice Farming in Indonesia”. Journal of Rural Problems, 51(2), 74–85.
Greene, W. (2000). “Econometric Analysis”, 4th edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
Greene, W. (2003). “Econometric Analysis”, 5th edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
Greene, W. (2004) “Distinguishing between Heterogeneity and Inefficiency: Stochastic Frontier Analysis of The World Health Organization's Panel Data on National Health Care Systems”. Health Economics, 13, 959–980.
Greene, W. (2005). “Reconsidering Heterogeneity in Panel Data Estimators of the Stochastic Frontier Model”. Journal of Econometrics, 126, 269–303.
Ismatul, H., Nuhfil, H., Ratya, A. & Budi, S. (2013). “Production and Cost Efficiency Analysis Using Frontier Stochastic Approach, A Case on Paddy Farming System With Integrated Plant and Resource Management (IPRM) Approach In Buru District Maluku Province Indonesia”. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(1), 78-86.
Jondrow, J., Materov, I., Lovell, K. & Schmidt, P. (1982). “On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Model”. Journal of Econometrics, 19, 233-238.
Laurent, W. (2009). “Convergence in Banking Efficiency Across European Countries”. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 19, 818–833.
Moyazzem, H., Asraful, A. & Kamal, U. (2015). “Application of Stochastic Frontier Production Function on Small Banana Growers of Kushtia District in Bangladesh”. Journal of Statistics Applications & Probability, 4(2), 337-342.
Parikh, A. & Shibata, M. (2004). “Does Trade Liberalization Accelerate Convergence in Per Capita Incomes in Developing countries?”. Journal of Asian Economics, 15, 33–38.
Pitt, M. & Lee, L. F. (1981). “The Measurement and Source of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry”. Journal of Development Economics, 9, 43-64.
Quah, D. (1996). “Empirics for Economic Growth and Convergence”. European Economic Review, 40, 1353–1376.
Schimdit, P. & Sickles, R. C. (1984). “Production Frontier and Panel Data”. Journal of Business and Economic Statistics, 2(4), 367-374.
Train, K. (2003). “Discrete Choice Methods with Simulation”, Cambridge, Cambridge University Press.
Tsionas, E. G. (2002). “Stochastic Frontier Models with Random Coefficients”. Journal of Applied Econometrics, 17, 127-147.