با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش‌های کشاورزی ایران (90-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در هر سه زیربخش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به اعتبارات در زیربخش شیلات، بیشتر از دو زیربخش دیگر است. بنابراین، به دنبال اعمال سیاست پولی توسط دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیربخش شیلات بیشتر از دو زیربخش دیگر افزایش می‌یابد. کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره و نرخ تورم، منفی و نسبت به نرخ ارز و شاخص قیمت، مثبت و معنی‌دار است. سرمایه‌گذاری دولتی، در هر 3 زیربخش اثر جایگزینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و ضریب آن منفی و معنی‌دار برآورد شده است. با توجه با تأکیدی که در بند ی اصل 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به منظور ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران شده و با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست‌های مالی دولت بر فعالیت‌های بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary Policy on Private Sector Investment in Agricultural Subsectors of Iran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shabani Koshalshahi 1
  • Amir Mansour Tehranchian 1
  • Seyed Mojtaba Mojaverian 2

1 M.A. of Economic Sciences, Universiry of Mazandaran

2 Associate Professor of Agricultural Economics, Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari University

چکیده [English]

The purpose of the present study is investigating the impact of monetary policy on private sector investment of Iran,s agricultural subsectors (1978-2011). Therefore, the Generalized Method of Moments (GMM) is used. Obtained results indicated that the monetary policy in all 3 subsectors has a positive and significant impact on private sector investment. The effectiveness of monetary policy on private sector investment of fisheries subsector has been evaluated more than other ones. So, following the imposition of monetary policy by the government, private sector investment in the fisheries subsector will increase more than two other subsectors. Elasticity of investment to interest rate and inflation is negative and significant, and to exchange rate and price index, is positive and significant. The effect of government investment in all 3 subsectors is negative and significant. According to emphasis of Article 143 of the Law of Fifth Development Plan on state support of the private sector investment in order to promote the agricultural sector's added value and according to results, the recommendation is that policy makers should pay attention to facilitate the flow of supplying credits to the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Private Sector Investment
  • Agricultural Sector
بختیاری، صادق و هرورانی، حسین (1388). ”تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی“. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 52، 68-51.
برجیسیان، افسانه (1377). ”عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی سال‌های 74-1338“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه شیراز.
پیش‌بهار، اسماعیل؛ دشتی، قادر و فردوسی، رویا (1393). ”بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو برداری بیزین (BVAR) “. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 28، شماره 3، 291-282.
حاجیان، محمدهادی؛ خلیلیان، صادق و سام دلیری، احد (1386). ”بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران“. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره 4، 47-27.
سلامی، حبیب‌الله؛ شعبانی، زهره و صدر، سید کاظم (1389). ”برآورد موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران و چگونگی شکل‌گیری آن در برنامه‌های توسعه“. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره 1، 162-133.
سلیمی‌فر، مصطفی و قوی، مسعود (1382). ”تسهیلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران“. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 13، 170-135.
شاکری، عباس و موسوی، میرحسین (1382). ”بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی“. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره‌های 43 و 44، 115-89.
صامتی، مجید و فرامرزپور، بیتا (1383). ”بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران“. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 45، 112-91.
طهرانچیان، امیرمنصور (1387). ”نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران (1340-1381): یک تحلیل توصیفی-اقتصادسنجی“. مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 7-8 (248)، 243-238.
غروی نخجوانی، سیداحمد (1381). ”نقش درآمدهای نفتی در تأمین منابع سرمایه‌گذاری ایران“. پژوهش‌نامه اقتصادی، دوره 2، 1 (پیاپی 4)، 254-237.
غلام‌ویسی، رزگار (1393). ”بررسی اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی در ایران:کاربرد تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
لایقی، الهه؛ قاسمی، پروانه و بابایی، نرگس (1391). ”بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان‌های کشور“. دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره­های 11 و 12، 110-83.
محمودگُردی، رحیم؛ خلیلیان، صادق و مرتضوی، سیدابوالقاسم (1391). ”بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران“، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 77، 108-81.
میراحمدی، محبوبه و ترکمانی، جواد (1389). ”اثر اعتبارات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران“. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 2، 16-1.
نگین‌تاجی، زریر و امیدی کیا، مهدی (1392). ”اثر تسهیلات بانکی برمتغیرهای کلان بخش کشاورزی“. فصلنامه الگوسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره (24)4، 87-71.
هژبرکیانی، کامبیز؛ غلامی، الهام و مرادی، علیرضا (1392). ”تدوین الگوی اقتصادسنجی کلان بخش کشاورزی با تأکید بر زیربخش‌های اصلی: رویکردی بر تکنیک همجمعی“. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و یکم، شماره 83، 87-59.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Hansen, L. P. & Singleton, K. J. (1983). “Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns”. Jouranal of Political Economy, 91(1), 249-265.
Hansen, L. P. (1982). “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments”. Econometrica, 50(4), 1029-1054.
Kohansal, M. R. & Dogani, A. (2013). “A Study on Effective Factors on Private Sector Investment in Iran’s Agriculture: Unrestricted Error Correction Model Application”. International Journal of Agronomy and Plant Production, 4(6), 1305-1312.
Mani, H., Bhalachandran, G. & Pandit, V. N. (2011). “Public Investment in Agricultural and GDP Growth: Another Look at the Inter Sectoral Linkages and Policy Implications”. Working Paper. 201, 1-30.
Muroyiwa, B., Sitima, I., Sibanda, K. & Mushunje, A. (2014). “Monetary Policy Actions and Agricultural Sector Outcomes: Empirical Evidence from South Africa”. Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, 5, 613-620.
Ogalo, V. (2011). “Foreign Investment in Agriculture in Eastern Africa”. Friedrich Ebert Stiftung, Retrived from www.fes-kenya.org.
Sahan, E. & Monique Mikhail, M. (2012). “Private Investment in Agriculture”. Oxfam Discussion Paper. 1-17.
Seruvatu, E. & Jayaraman, T. K. (2001). “Determinants of Private Investment in Fiji”, Economics Department Reserve Bank of Fiji, 1-38, Retrived from http://rbf.gov.fj/docs/wp2001-02.pdf.
Sundarajan, V. & Thakur, S. (1980). “Public Investment, Crowding Out & Growth, A Dynamic Model to India & Korea”. IMF, Staff Paper. 12-20.