با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی‌و‌معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون‌ برداری(VAR) و بررسی آثار شوک‌های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده‌های فصلی سری ‌زمانی مربوط به سال‌های 1386 تا 1395 و داده‌های شاخص‌کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده‌ است. طبق یافته‌ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت‌گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه‌کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت‌ و‌معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می‌باشد. براساس تحلیل توابع ‌واکنش‌آنی، فقط شوک‌های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می‌باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می‌باشد. بنابراین، می‌توان اظهارداشت که تنها سیاست‌های حوزه‌کارآفرینی قادر به بهبود مولفه‌های شاخص‌کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of causal relationships between entrepreneurship ,unemployment and economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Leila Sefidbari 1
  • Ali Davari 2
  • kamal Sakhdari 3
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 4

1 Department of entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

4 Professor of Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal relationships between entrepreneurship development, economic growth and unemployment by Vector Auto Regression (VAR) and to investigate the effects of shocks on these variables in Iran. For this purpose, seasonal time series data from 2006-2016 and Global Entrepreneurship Index (GEI) and Central Bank of Iran (CBI) were used. The findings of Granger causality test show that a bilateral causality between economic growth and unemployment and a unidirectional causality from economic growth to entrepreneurship index were confirmed and there was no causality relation between entrepreneurship and unemployment in spite of correlation among them but, a third variable, GDP, is the cause of changes in both variables. According to analysis of impulse-response functions, only the shocks caused by entrepreneurship index are enduring in the model. Also, according to the result of variance decomposition, among three variables, the largest share in entrepreneurship changes is related to the entrepreneurship index itself. Therefore, it can be stated that only entrepreneurship policies can improve the component of entrepreneurship index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship development
  • economic growth
  • unemployment
  • shock