با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی، اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، متغیر نرخ ارز واقعی میباشد. عمده تأمین مالی کسبوکارها در کشور توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا مینماید. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه ی کشورهای توسعه یافته شده است.هدف از پزوهش حاضر بر این اساس در پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است.برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد رشد اقتصادی در تمامی رژیم های کارایی شبکه بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد. بر اساس نتایج، مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی، صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Banking network efficiency in the path of economic growth with emphasis on business cycles, exchange rate fluctuations and stocks (Markov switching model)

نویسندگان [English]

  • neda Asadollahzadeh Jafari 1
  • Bahar Hafezi 2
  • sayedmohsen Khalifehsoltani 3

1 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University,Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Most of businesses financinig in the country done by the banking network and banking network play a very important role in achieving macroeconomic goals. Accordingly, in the present study, the effect of fluctuations of asset markets (exchange rate, oil price and stock market index) on financial instability index over a period of 1388-1397 monthly is investigated by using the Markov Switching model. The wavelet transform model is used to extract exchange rate fluctuations, oil prices and stock market index. The results show that the effect of exchange rate fluctuations in different regimes and different time periods is different, so that in the short run the exchange rate fluctuations in the high regime of the financial instability index have a different effect than the other periods. Oil price fluctuations have a positive and significant effect in the medium- and long-term periods and in all regimes, and this effect will be stronger in the long run. Also, fluctuations in the stock market have a negative and significant effect only in the short run and under conditions of low regime of financial instability index. These results show that fluctuations have different effects with respect to time period as well as level of financial instability. Therefore, the management of foreign exchange rate and stock markets should take into the account of financial instability level and the timeframe for fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • oil price fluctuations
  • stock market fluctuations
  • financial instability index
  • Markov Switching Model