با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و می‌تواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز واقعی است. عمده تأمین مالی کسب و کارها در کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و توسعه‌ی کشورهای توسعه یافته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر چرخه‌های تجاری، نوسان‌های نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است. برای استخراج نوسان‌های نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر تمام رژیم‌های کارایی شبکه بانکی دارد. نوسان در نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی و تأثیر مثبت و معنادار در رژیم پایین دارد. نوسان شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سال‌های آینده در حال افزایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Banking Network Efficiency in the Path of Economic Growth with Emphasis on Business Cycles, Exchange Rate Fluctuations and Stocks (Markov Switching Model)

نویسندگان [English]

  • neda Asadollahzadeh Jafari 1
  • Bahar Hafezi 2
  • sayedmohsen Khalifehsoltani 2

1 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Law and Economics, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Law and Economics, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Most of businesses financing in the country done by the banking network and banking network play a very important role in achieving macroeconomic goals. Accordingly, in the present study, the effect of fluctuations of asset markets (exchange rate, oil price and stock market index) on financial instability index over a period of 2009-2018 monthly is investigated by using the Markov Switching model. The wavelet transform model is used to extract exchange rate fluctuations, oil prices and stock market index. The results show that the effect of exchange rate fluctuations in different regimes and different time periods is different, so that in the short run the exchange rate fluctuations in the high regime of the financial instability index have a different effect than the other periods. Oil price fluctuations have a positive and significant effect in the medium- and long-term periods and in all regimes, and this effect will be stronger in the long run. Also, fluctuations in the stock market have a negative and significant effect only in the short run and under conditions of low regime of financial instability index. These results show that fluctuations have different effects with respect to time period as well as level of financial instability. Therefore, the management of foreign exchange rate and stock markets should take into the account of financial instability level and the timeframe for fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • oil price fluctuations
  • stock market fluctuations
  • financial instability index
  • Markov Switching Model
اسماعیلی، بابک (1397). "نقش وقوع سیکل‌های تجاری در مطالبات معوق بانک‌های کشور با استفاده از فیلترهای میان گذر". فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 44، 188-161.
افشاری، زهرا؛ توکلیان، حسین و بیات، مرضیه (1397). "بررسی تأثیر شوک شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد "DSGE. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 2، سال 18، 103-81.
امیری، حسین (1397). "ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 26، 114-89.
انواری رستمی، علی‌اصغر؛ کلاته رحمانی، راحله؛ آقایی، محمدعلی و آذر، عادل (1395). "ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده". فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، شماره 1، 109-101.
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز و ستار رستمی، همت (1397). "بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 7، شماره 27، 111-83.
جعفری، علی؛ گرگانلی دوجی، جمادوردی؛ اشرفی، مجید و نادریان، آرش (1399). "رزیابی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سیاست پرداخت سود سهام شرکت". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 41، 136-117.
حیدری، حسن؛ حقیقت، جعفر؛ کریمی تکانلو، زهرا و رنج‌پور، رضا (1399). "ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 136 44-31.
خواجه حسنی، جواد، و شهرکی، جواد (1395). "ارزیابی کارایی نظام بانکی ایران با استفاده از رهیافت تحلیل پوشش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو". فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، شماره 28، 326-229.
صیادی، محمد؛ خوشکلام خسروشاهی، موسی (1399). "ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تأکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه‌گذاری؛ کاربرد مدل BVAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 141-119.
عباسی، علی؛ صمدی، علی حسین؛ هادیان، ابراهیم و پرویز، رستم‌زاده (1400). "قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 44، 84-63.
علائی، رضا؛ صلاح منش، احمد و آرمن، سید عزیز (1399). "بررسی کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران، )". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 41، 34-15.
عیوضلو، حسین و میسمی، حسین (1387). "بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف". فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 189، 167-161.
غلامی حیدریانی، لیلا؛ رنج‌پور، رضا و فلاحی، فیروز (1400). "بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 11، شماره 42، 130-109.
Bitar, M., Pukthuanthong, K. & Walker, T. (2019). “Efficiency in Islamic Vs. Conventional Banking: The Role of Capital and Liquidity”. Global Finance Journal, 46(C), 100-487.
Bollerslev, T. & Engel, R. F. (1986). “Modeling the Persistence of Conditional Variances”. Econometrics Reviews, 5(1), 1-50.
Diamond, D. W. (1991). “Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank Loans and Directly Placed Debt”. Journal of Political Economy, 99(4), 689-721.
Enders, W. (2004). “Applied Time Series Econometrics. Hoboken: John Wiley and Sons.
Grammatikos, T., Saunders, A. & Swary, I. (1986). “Returns and Risks of US Bank Foreign Currency Activities”. The Journal of Finance, 41(3), 671-682.
Haron, S., Abu Bakar, N. M. & Tahir, I. M. (2011). “Evaluating Efficiency of Islamic Banks Using Data Envelopment Analysis: International Evidence”. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 113(464), 1-14.
Hamilton, D., (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Non Stationary Time Series and the Business Cycle”. Econometria, 57(2), 357-384.
Kaufman, G. (1998). “Central Bank, Asset Bobbles And Financial Stability”. Federal Reserve Bank of Chicago, Working Paper.
Klein, N. (2013). “Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Macroeconomic Performance”. IMF Working Paper. WP13/72.
Lousiz, D. P., Vouldis, A. T. & Metaxas, V. L. (2012). “Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios”. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.
Mensi, W., Hammoudeh, S., Tiwari, A. K. & Al-Yahyaee, K. H. (2019). “Impact of Islamic Banking Development and Major Macroeconomic Variables on Economic Growth: Evidence from Panel Smooth Transition Models”. Economic Systems, 44(1), 149-163.
Partovi, E. & Matousek, R. (2019). “Bank Efficiency and Non-Performing Loans: Evidence from Turkey”. Research in International Business and Finance, 48, 287-309.
Périco, A. E., Santana, N. B. & Rebelatto, D. A. D. N. (2016). “Estimating the Efficiency from Brazilian Banks: a Bootstrapped Data Envelopment Analysis (DEA)”. Production, 26(3), 551-561.
Philip, H. F. (1988). “Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press, New York, P. 155.
Rizvi, S. K. A., Naqvi, B. & Mirza, N. (2013). “Can Current Earnings Predict Future Cash Flows? A Literature Survey”. Research Journal of Recent Sciences, 2(2), 76-80.
Shamshur, A. & Weill, L. (2019). “Does Bank Efficiency Influence the Cost of Credit”. Journal of Banking & Finance, 105, 62-73.
Simar, L. & Wilson, P. W. (1998). “Sensitivity Analysis of Efficiency Scores: How to Bootstrap in Nonparametric Frontier Models”. Management Science, 44(1), 49-61.
Verbeek, M. (2005). “A Guide to Modern Econometrics”. Erasmus University Rotterdam, England, Second Edition, P300.
Wanke, P., Azad, M. A. K. & Barros, C. P. (2016). “Financial Distress and the Malaysian Dual Baking System: A Dynamic Slacks Approach”. Journal of Banking & Finance, 66, 1-18.
Xu, C. & Xie, B. (2015). “The Impact of Oil Price on Bank Profitability in Canada.