با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاراقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم انسانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

چکیده

چکیده:
تعیین مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین سیاست‌های دولت در جهت کاهش آلودگی جهت افزایش رفاه جامعه می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا در اقتصاد ایران می باشد. تصادفی بودن تابع تولید یکی از مهمترین تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای مشابه انجام شده در این زمینه می‌باشد. پس از بسط الگو و حل آن به روش SHBJ و دستیابی به رابطه‌ی تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقدار بهینه‌ی مالیات بر آلودگی محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی برای اقتصاد ایران 3/5 درصد از کل تولید می باشد. همچنین نوسانات نرخ سود سرمایه، نرخ سود سرمایه، نوسانات تولید، تغییر پارامترهای تابع آلودگی میزان نرخ بهینه مالیات بر آلودگی را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج آنالیز حساسیت برای اقتصاد ایران حکایت از این دارد: که با افزایش ترجیحات زیست محیطی، نرخ سود مطمئن و نوسانات تولید نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در حالت بهینه رفاه اجتماعی باید افزایش یابد. با افزایش نوسانات نرخ سود سرمایه مالیات بر آلودگی کاهش می‌یابد.

واژگان کلیدی: نرخ بهینه‌ی مالیات بر آلودگی ، آسیب‌های زیست محیطی، الگوی رشد درونزای تصادفی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of the optimal pollution tax rate in a stochastic endogenous growth pattern

نویسندگان [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir 1
  • Ali Salmanpourzonouz 2

1 Department of economics, Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Economics Islamic Azad Marand Branch, Department of Economics Marand, Iran

چکیده [English]

Taxation of pollution is one of the most important policies of the government to reduce pollution to increase the welfare of society. Accordingly, the main purpose of this study is to calculate the optimal pollution tax rate taking into account environmental considerations using an endogenous growth model in the Iranian economy. The randomness of the production function is one of the most important differences between this model and other similar models performed in this field. After developing the model and solving it by SHBJ method and achieving a relationship determining the optimal rate of income tax, using the parameters of the Iranian economy, the model was calibrated and the optimal amount of pollution tax was calculated. The results of model estimation show that the optimal rate of pollution tax for the Iranian economy is 5.3% of total production. Capital interest rate fluctuations, capital interest rates, production fluctuations, changes in pollution function parameters also affect the optimal rate of pollution tax. The results of the sensitivity analysis for the Iranian economy indicate that with increasing environmental preferences, safe interest rates and fluctuations in the production of the optimal pollution tax rate in the optimal state of social welfare should increase. Pollution tax decreases as capital interest rate fluctuations increase.

Keywords: Optimal pollution tax rate, environmental damage, random endogenous growth pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Optimal pollution tax rate
  • "
  • "environmental damage"
  • "random endogenous growth pattern"