با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران، با استفاده از داده‌های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش  panelمی‌باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد بخش‌های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش‌ها بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Asma Koochakzadeh 1
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee 2

چکیده [English]

Volatility in currency exchange rate and the resulting uncertainty is one of the major variables in macroeconomics that affects different economic sectors in various aspects. Since these fluctuations and the resulting uncertainty do not affect all economic sectors in a similar way, this study aims to investigate the effect of uncertainty in the actual currency exchange rate on development of economic sectors in Iran using combined data over the period between 1991 and 2011 through panel method. The results obtained from this study indicate that uncertainty in the exchange rate has negative and significant effects on development of economic sectors. This effect was higher in industry, mining, agriculture, transportation and communication, hotels and restaurants, and construction sector with -0.51, -0.40, -0.35, -0.27,-0.24, and -0.23 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Economic Development
  • Panel Methodology
ابراهیمی، سجاد (1390) اثر شوک‌های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی بهمنی اسکوئی، محسن و میتزا، آیلیر (1385) سیاست‌های پولی انقباضی هستند یا انبساطی؟ شواهدی از داد‌ه‌های پانل "، مجله موضوعات اقتصادی حلافی، حمیدرضا نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی مجله تحقیقات اقتصادی حلافی، حمیدرضا؛ اقبالی، علیرضا و عسکری، ریحانه (1387) انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پژوهشنامه اقتصادی ختایی، محمود و موسوی‌نیک، سید هادی (1387) تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران راسخی، سعید؛ شهرازی، میلاد و عبداللهی، محمدرضا (1391) اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی شایگانی، بیتا و فدائی، مهدی (1393) بررسی آثار ترتیبات ارزی بر همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در کشورهای منتخب اسلامی (روش دو مرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی عسگری، منصور (1387) اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی غفاری، هادی؛ جلولی، مهدی و چنگی‌آشتیانی، علی (1392) بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی کازرونی، علیرضا و دولتی، مهناز (1386) اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی کازرونی، علیرضا و رستمی، نسرین (1386) اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1381-1340) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی کاظمی، مجتبی؛ جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید و اکبری‌فرد، حسین (1393) بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی منصف، عبدالعلی، ترکی، لیلا و علوی، جابر (1392) تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D-8: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی مهرابی بشرآبادی، حسین و جاودان، ابراهیم (1390) اثر تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی نوری، مهدی و نویدی، حامد (1391) ریسک نرخ ارز و صادرات غیر‌نفتی در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی