با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می‌توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی‌ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی می‌گردد، که خود به منزله­ی عقب‌گرد اقتصادی محسوب می­شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می‌تواند سبب ترغیب سرمایه‌گذاری، ارتقاء سطح مهارت‌ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه‌گذاری‌ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت‌های مولد فراهم می­کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده‌های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص‌های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ‌ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

عنوان مقاله [English]

Effect of Political Stability and Economic Freedom on the Economic Growth in Selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Zohre Bahari 2

چکیده [English]

One of the most important macro-economic objectives of the countries is to create the necessary conditions for promoting economic growth. Among them, we can point to political stability and economic freedom. Political instability leads to wasting physical and human resources and social capital, which will be considered as an economic rollback. Also, the rate of economic growth is associated with economic freedom index in every country. Economic freedom can lead to investment encouragment, promotion of skills, transfer of technology and efficient use of the investments through creation of relations of the market economy, private sector development, foreign trade development, remove unnecessary governmental regulations and provide the field for the development of productive activities. So, this study surveys the effects of political stability and economic freedom on economic growth in selected countries during the period 1996-2012. For this purpose, the effect of political stability and economic freedom indicators on economic growth has been tested by using GMM method for dynamic panel data models. The results indicate positive effects and statistically significance of political stability and economic freedom on economic growth in both groups of countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political stability
  • Economic Freedom
  • Economic Growth
  • Panel Data
جانسون، بریان؛ هولمز، کیم و پاتریک، ملانی‌کرک (1379) شاخص آزادی اقتصادی سال 1999 مجله برنامه و بودجه جعفری‌صمیمی، احمد و آذرمند، حمید (1384) بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای جهان (2001-1980) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی جعفری‌صمیمی، احمد؛ بابازاده، محمد و اکبریان‌مهر، زهرا (1386) بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و کارایی دولت با رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فصلنامه علوم اقتصادی رزمی، علی‌اکبر؛ رزمی، محمدجواد و شهرکی، سارا (1388) تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد نهادگرا مجله دانش و توسعه سامتی، مرتضی؛ صامتی، مجید و شهنازی، روح‌اله (1385) تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی شاه‌آبادی، ابوالفضل (1384) منابع رشد اقتصاد ایران نامه مفید شهنازی، روح‌اله (1384) تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. کاتبی، محمود (1376) فرهنگ، ثبات سیاسی و توسعه ایران در فرآیند نوسازی و توسعه مجله فرهنگ مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا (1388) نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب و تأثیر آن بر رشد اقتصادی فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی متفکر آزاد، محمدعلی؛ اسدزاده، احمد؛ امینی‌خوزانی، محسن و شیرکش، محمود (1392) تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعۀ انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی منصف، عبدالعلی، ترکی، لیلا و علوی، جابر (1392) تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D-8: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی میدری، احمد (1374) بی ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی فصلنامه راهبرد نادری، مرتضی و شربت‌اوغلی، احمد (1386) بررسی نظری و تجربی تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورها فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران نجارزاده، رضا و رحیم‌زاده، فرزاد (1391) سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی