با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

همواره در پژوهش‌های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه‌گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش‌ها و کوشش‌های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش‌ها، تکنیک ژنراتور منابع می‌باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد.
در این پژوهش با توزیع پرسشنامه‌ میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه‌گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته‌های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Social Capital among Elites in Tehran Province (Using Resource Generator Model)

نویسندگان [English]

  • Reza Najarzadeh 1
  • Morteza Ezzati 2
  • Mohammad Soleimani 3

چکیده [English]

The measurement of social capital is a major challenge in the social capital research. For this purpose researchers employ different methods and techniques. One of these methods is the Resource Generator Technique. In this article we use this technique to measure the elite’s social capital living in Tehran. The emphasize of this technique is on the measurement of individual access to social resources.
The level of social capital (access of every elite to social capital resource) was measured using three indices by distributing questionnaires among Tehran’s elites. The results show that among the elites population, access to social resource among males, married persons, people with masters’ degrees and engineering bachelors is more than others. In order to show one of the Resource Generator Technique benefits, the effect of some variables such as age, gender, education and marriage status on social capital was estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Resource Generator
  • measurement
  • Social Resource
اسماعیلی، رضا بررسی شاخص‌های توسعه اجتماعی و سطح‌بندی آن در شهرستان‌های استان اصفهان پایان‌نامه دوره دکتری گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان بنیاد ملی نخبگان گزارش برنامه‌ها و عملکرد بنیاد ملی نخبگان (شهریور 1390) روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان. حیدری، حسن؛ فعالجو، حمیدرضا، نظریان، علمناز و محمدزاده، یوسف (1392) سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی زبیری، هدی و کریمی‌موغاری، زهرا (1393) اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی سلیمانی محمد اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع). نصراللهی، زهرا و اسلامی، راضیه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی