با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. برای این منظور از داده‌های آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان  شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده‌اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم‌جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و  توسعه مالی  در ایران می‌باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Capital and Financial Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar 1
  • Amir Mansour Tehranchian 2
  • Mahyar Hami 3

چکیده [English]

The purpose of this paper is to study the impact of social capital on financial development in Iran. To do so, the statistical data were collected during 1984 to 2012 and vector error correction model was used. The number of annually judicial cases about returned checks and liquidity to real gross domestic product ratio were selected as proxies of social capital and financial development respectively. The results derived from Johansen cointegration test indicate that there is a long-run equilibrium relation between social capital and financial development in Iran. Also vector error correction model estimates show that social capital has a positively significant impact on financial development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • financial development
  • Vector Error Correction Model (VECM)
  • Johansen Cointegration Test
صادقی، حسین؛ ملکی، بهروز؛ عصاری، عباس و محمودی، وحید (1392) تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی حیدری، حسن؛ فعالجو، حمیدرضا، نظریان، علمناز و محمدزاده، یوسف (1392) سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی زبیری، هدی و کریمی‌موغاری، زهرا (1393) اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی نصراللهی، زهرا و اسلامی، راضیه (1392) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی جعفری‌صمیمی، احمد؛ فرهنگ، صفر؛ رستم‌زاده، مهدی و محمدزاده، مهدی (1388) تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی حشمتی‌مولایی، حسین (1383) عوامل مؤثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران پژوهشنامه اقتصادی دادگر، یدالله و نظری، روح‌الله (1388) ارزیابی شاخص‌های توسعه مالی در ایران اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران راسخی، سعید و رنجبر، امید (1388) اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مجله دانش و توسعه (علمی - پژوهشی) رحمانی، تیمور و امیری، میثم (1386) بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی مجله تحقیقات اقتصادی رحمانی، تیمور؛ عباسی‌نژاد، حسین و امیری، میثم (1386) بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران مطالعه موردی: استان‌های کشور با روش اقتصادسنجی فضایی "، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رنانی، محسن؛ عمادزاده، مصطفی و مؤیدفر، رزیتا (1385) سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) سعادت، رحمان (1387) برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) مجله تحقیقات اقتصادی سلمانی، بهزاد و امیری، بهزاد (1388) توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) سوری، علی (1384) سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی مجله تحقیقات اقتصادی صفدری، مهدی؛ کریم، محمدحسین و خسروی، محمدرسول (1387) بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) صفوی، بیژن و مجتهدی، سبا (1390) تجزیه و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران طی سال‌های 1387-1363 چهارمین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران صمدی، علی‌حسین (1388) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) مجله تحقیقات اقتصادی صمدی، علی‌حسین؛ مرزبان، حسین و اسدیان فلاحیه، کوثر (1391) سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه‌ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350) فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران علمی، زهرا (میلا)؛ شارع‌پور، محمود و حسینی، سید امیرحسین (1384) سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد مجله تحقیقات اقتصادی فلاحتی، علی؛ سهیلی، کیومرث و نوری، فرزاد (1391) اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار فوکویاما، فرانسیس پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن نشر جامعه ایرانیان کمیجانی، اکبر؛ متوسلی، محمود و پوررستمی، ناهید (1388) چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی (با تأکید بر مدل ویلیامسون) فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی موتمنی، مانی (1388) بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بررسی‌های بازرگانی نصراللهی، زهرا و اسلامی، راضیه (1392) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ) )"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،