با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می‌باشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به ‌همراه داشته است، به گونه‌ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال‌های 1364 تا 1390 شده است. از این‌رو نکته‌ای که می‌بایست مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی‌های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره‌مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد. 

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Economic Growth and Coefficient of Social Welfare under the Bayesian Approach in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Saber Molaee 2
  • Khadijeh Dinarzehi 3

چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine the impact of economic growth on coefficient of cardinal welfare in Iran’s economy. Hence, we employ the Bayesian approach and the estimation of forward and backward density functions in order to measure the effect of economic growth spillovers on the social welfare. The paper has applied the Gibbs sampling algorithm which is a rigorous tool for forward simulation so as the results rising from this simulation indicate that there is a positive relationship between economic growth and welfare variables in Iran. It means that the flow of economic growth has had a positive impact on the rise of welfare in the country, such that the average of Bayesian coefficient is near to 0.17 per cent for the change of welfare during the period 1985- 2011. Accordingly, it is recommended that: 1- the policy makers should follow the growth-based strategies 2- the respective officials should identify the effective variables on growth in order to increase growth rate for the economy and eventually, 3- design more efficient institutions for the poor so as they enjoy greater gaining from the growth.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Welfare Coefficient
  • Bayesian Approach
  • Prior Distribution
  • Posterior Distribution
بختیاری، صادق؛ رنجبر، همایون و قربانی، سمیه (1391) شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه‌گیری آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی سامتی، مرتضی و حسینی، محمدرضا (1380) برآورد تابع مطلوبیت دولت و اندازه‌گیری شاخص رفاه در ایران فصلنامه جامعه شناسی کاربردی صادقی، حسین؛ عصاری‌آرانی، عباس و شقاقی‌شهری، وحید (1389) رویکردی نو در سنجش شاخص رفاه در ایران فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی صیادزاده، علی و احمدی، سید محمدمهدی (1385) بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی مجله نامه مفید (نامه اقتصادی) فتح‌اله، تاری؛ شیریجیان، محمد؛ مهرآرا، محسن و امیری، حسین (1392) هزینه‌های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی موسی‌خانی، غلام‌رضا (1382) توابع رفاه اجتماعی مجله رفاه اجتماعی نیلی، فرهاد (1375) رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سال‌های 1372-1361 برنامه و بودجه یوسفی شیخ‌رباط، محمدرضا (1384) بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی ایران) مجله نامه مفید (نامه اقتصادی)