با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری تخصصی علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، ایران

3 دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می‌شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان‌ها (استان‌های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه‌ای کم و محدود به کوتاه‌مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان‌های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد سیاست پولی نمی‌تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه‌ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه‌مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم استان‌های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Regional Impact of Monetary Policy on the Employment of Iran's Industrial Provinces: The Structural Factor-Augmented Vector Autoregressive Method (SFAVAR)

نویسندگان [English]

  • Reza Shakeri Bostanabad 1
  • Zahra Jalili 2
  • Mohsen Salehi Komrudi 3

1 Ph.D. Student in Agricultural Economics, University of Tehran, Iran

2 Ph.D. in Economics, Tabriz University, Iran

3 Ph.D. in Agricultural Economics, Tabriz University, Iran

چکیده [English]

The importance of monetary policy as one of the most important demand-side policies has led to a discussion of the growth of the volume of money and its impact on various economic sectors, which has always been one of the most challenging topics in macroeconomic literature. While Monetary Policy is usually performed at a national level, its impact may depend on the properties of regions. Therefore, this research tries to answer the question: Is the Impact of Monetary Policy on the Employment of the Provinces (Iran's Industrial Provinces) is homogenous? For this purpose, using the SFAVAR method the relation between money supply and the Employment of ten Iranian Industrial Provinces in the period 2005:1-2016:4 is studied. The provinces studied were selected based on the share of value added of the industry sector of each province to the total value added of the country's industry. The results reveal the impact of monetary policy on regional employment is small and is limited to short-run. Furthermore, the response of employment to liquidity shock in various provinces is different. Overall, the results show monetary policy cannot be an effective policy to create regional employment; because its effect is slight and short-lived. Therefore, to maintain the stability of the regional economy and to prevent inflation in the provinces of the country, liquidity must be controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Employment
  • Liquidity
  • monetary policy
  • SFAVAR Method
  • Unemployment
احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 7، شماره 26، 144-125.
پیش بهار، اسماعیل؛ قهرمانزاده، محمد و جعفری ثانی، مریم (1392). "تأثیر شوک‌های نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)". پژوهش‌های اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 4، 327-319.
تشکینی، احمد و شفیعی، افسانه (1384). "متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، 152-125.
تقی‌زاده، حجت؛ زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد (1396). "بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد "FAVAR. فصلنامه نظریه‌های کاربرد اقتصاد، سال چهارم، شماره 4، 27-1.
حسینی، سیدصفدر و بخشی، محمدرضا (1385). "تجزیه و تحلیل تقاضای پول در ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، 13-1.
دل‌انگیزان، سهراب؛ شریف کریمی، محمد و امیریانی، پرستو (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران 1390-1353". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 17، شماره 1، 21-1.
راعی، رضا؛ ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). " شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 44-29.
زارع چاهوکی، محمد علی (1389). "روش‌های تحلیل چند متغیره در نرم‌افزار "SPSS. انتشارات دانشگاه تهران.
شیرین بخش، شمس الله (1384). "اثرات سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 273-263.
کیاحسینی، سید ضیاالدین؛ هاشمی، مونا؛ حاتمی، امین و نظریان، رافیک (1396). "نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 124-113.
مرزبان، حسین؛ دهقان شبانی، زهرا؛ اکبریان، رضا و فراهانی، مهدی (1395). "ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 13، شماره 2، 92-71.
نظری، محسن و گوهریان، فاطمه (1381). "بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی در ایران (78-1345)". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، 207-187.
نوفرستی، محمد (1384). "بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 7، 29-1.
همتی، مریم و جلالی نائینی، احمدرضا (1390). "بررسی اثر شوک‌های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 16، شماره 49، 239-205.
واشقانی، محسن؛ پدرام، مهدی و بغزیان، آلبرت (1390). "مکانیزم انتقال پولی و اثربخشی سیاست‌های پولی در ایران". مجله اقتصادی ـ ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. دوره ۱۱، شماره ۱۲، 166-159.
Arnold, I. J. & Vrugt, E. B. (2002). “Regional Effects of Monetary Policy in the Netherlands”. International Journal of Business and Economics, 1(2), 123-134.
Bahaj, S., Foulis, A., Pinter, G. & Surico, P. (2018). “Employment and the Collateral Channel of Monetary Policy”. Centre for Macroeconomics, 1832, 1-74
Barnichon, R. & Matthes, C. (2016). “Gaussian Mixture Approximations of Impulse Responses and The Non-Linear Effects of Monetary Shocks”. Centre for Economic Policy Research, 3(1). 1-65.
Beaulieu, J. J. & Miron, J. A. (1993). “Seasonal Unit Roots in Aggregate U.S Data”. Journal of Econometrics, 55, 305-328.
Beck, G. W., Hubrich, K. & Marcellino, M. (2009). “Regional Inflation Dynamics Within and Across Euro Area Countries and a Comparison with the United States”. Economic Policy, 24(57), 142-184.
Belviso, F. & Milani, F. (2006). “Structural Factor-Augmented VARs (SFAVARs) and the Effects of Monetary Policy”. Topics in Macroeconomics, 6(3).1-47.
Benazić, M. & Rami, J. (2016). “Monetary Policy and Unemployment in Croatia”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 1038-1049.
Bernanke, B. & Blinder, A. (1988). “Credit, Money and Aggregate Demand”. American Economic Review, Papers and Proceedings, 78, 435-439.
Bernanke, B. & Boivin, J. (2003). “Monetary Policy in a Data-Rich Environment”. Journal of Monetary Economics, 50, 525-546.
Bernanke, B., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). “Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach”. Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422.
Breitung, J. & Eickmeier, S. (2005). “Dynamic Factor Models”. Deutsche Bundes bank Discussion Paper, 38, 27-42.
Brendstrup, B., Shylleberg, M. & Nielsen., M. (2004). “Seasonality in Economic Models”. Macroeconomic Dynamics, 8, 326-394.
Cambazoğlu, B. & Karaalp, H. S. (2012). “The Effect of Monetary Policy Shock on Employment and Output: The Case of Turkey”. International Journal of Emerging Sciences, 2(1), 23-29.
Carlino, G. & DeFina, R. H. (1998). “The Differential Regional Effects of Monetary Policy”. Review of Economics and Statistics, 80(4), 572-587.
Carlino, G. A. & DeFina, R. H. (1999). “The Differential Regional Effects of Monetary Policy: Evidence from the U.S. States”. Journal of Regional Science, 39(2), 339–358.
Carlino, G. A. & DeFina, R. H. (2004). “How Strong Is Co-movement in Employment over the Business Cycle? Evidence from State/Sector Data”. Journal of Urban Economics, 55(2), 298–315.
Carlino, G. A. & Sill, K. (2001). “Regional Income Fluctuations: Common Trends and Common Cycles”. Review of Economics and Statistics, 83(3), 446–456.
Carlino, G. A., DeFina, R. H. & Sill, K. (2001). “Sectoral Shocks and Metropolitan Employment Growth”. Journal of Urban Economics,50(3), 396–417.
Choudhry, M. (2013). “Linking Interest Rates to Unemployment: Logical or Dangerous?”. http://www.cnbc.com/id/.
Engler, P. (2011). “Monetary Policy and Unemployment in Open Economies”. NCER Working Paper Series, No. 77.
Essien, S. N., Manya, G. A., Arigo, M. O., Bassey, K. J., Ogunyinka, S. F., Ojegwo, D. G. & Ogbuehi, F. (2016). “Monetary Policy and Unemployment in Nigeria: Is there a Dynamic Relationship?”. Cbn Journal of Applied Statistics, 7, 209-231.
Francis, N., Owyang, M. T. & Sekhposyan, T. (2011). “The Local Effects of Monetary Policy”. The BE Journal of Macroeconomics, 12(2), 1-43.
Hanson, M. S. (2004). “The Price Puzzle Reconsidered”. Journal of Monetary Economics, 51(7), 1385–1413.
Hanson, M. S., Hurst, E. & Park, K. Y. (2006). “Does Monetary Policy Help Least Those Who Need It Most?”. Wesleyan Economics Working Paper,1-26.
Hylleberg, S., Engley, R. F., Granger, C. W. J. & Yoo, B. B. (1990). “Seasonal Integration and Cointegration”. Journal of Econometrics, 99, 215-238.
Kashyap, K. & Stein, J. (1994). “The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets”. National Bureau of Economic Research Working Paper 4821.
Kashyap, K., Stein, J. & Wilcox, D. (1993). “Monetary Policy and Credit Conditions: Evidence from the Composition of External Finance”. American Economic Review, 83, 78-98.
Leahy, J. (1993). “Investment in Competitive Equilibrium, the Optimality of Myopic Behaviour”. Quantitative Journal of Economics, 108, 1105-1133.
Leeper, E. M., Sims, C. A., Zha, T., Hall, R. E. & Bernanke, B. S. (1996). “What Does Monetary Policy Do?”. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 1-78.
Loganathan, N., Yussof, I. & Kogid, M. (2012). “Monetary Shock and Unstable Unemployment in Malaysia: A Dynamic Interaction Approach”. International Journal of Emerging Sciences, 2(2), 247-259.
Mihov, I. (2001). “Monetary Policy Implementation and Transmission in the European Monetary Union”. Economic Policy, 16(33), 369–406.
Moosa, I. A. & Kim, J. H. (2001). “Seasonal Behavior of Monthly International Tourist Flows: Specification and Implications for Forecasting Models”. Tourism Economics, 7(4), 381-396.
Owyang, M. T., Piger, J. M. & Wall, H. J. (2005). “Business Cycle Phases in U.S. States”. Review of Economics and Statistics, 87(4), 604–616.
Pieper, P. J. & Hwang, S. I. (2018). “The Effect of Regional Economic Conditions on US Monetary Policy”. Journal of International Trade & Commerce, 14(1), 93-102.
Plosser, C. (1989) “Understanding Real Business Cycles”. Journal of Economic Perspectives, 3(3), 51-77.
Sellon, G. H. (2004). “Expectations and the Monetary Policy Transmission Mechanism”. Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City; https://www.kansascityfed.org/
Sims, C. A. (1992). “Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy”. European Economic Review, 36(5), 975–1000.
Snowdon, B., Vane, H. & Wynarczyk, P. (1994). “A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thoughts”. Edward Elgar Publishing Limited, Hants, U.K. Chapter 3, 286-341.
Stock, J. & Watson, T. (2002). “Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes”. Journal of Business and Economic Statistics, 20(2) , 147-162.
Wu, J. C. & Xia, F. D. (2016). “Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound”. Journal of Money, Credit and Banking, 48(2-3), 253-291.
Zhang, J. Y. C. (2009). “An Empirical Study of Regional Effect of Monetary Policy under SVAR Model”. Journal of Financial Research, 4, 1-30.