با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه‌ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی می‌تواند دلالت‌های مفیدی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند. از این‌رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت‌های خودرگرسیون برداری آستانه‌ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونه‌ای که اگر نسبت بدهی به تولید کم‌تر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانه‌ی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رابطه‌ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Threshold and Spectral Analysis of the Relationship between Government Debt to Banking System and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ehsani 1
  • hamid La'l-e-Khezri 2
  • saleh taheri 2

1 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Ph. D. Student of Economics, Faculty of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The unfavorable state of economic growth and government debt to the banking system are two major challenges for the Iran's economy. Given the importance of these variables in the macroeconomics, the study of the relationship between them using modern econometric methods can provide useful implications for policymakers. Therefore, the present study, with the application of the threshold vector autoregressive and spectral Analysis approaches during the period 1353-1395 reveals new evidence of the relationship between these two variables. The results show that government debt to the banking system has a dual and nonlinear effect on the economic growth. On the other words, if the ratio of debt to production is less than 18.2%, it has a positive effect on economic growth. Through crossing the estimated threshold, its destructive effect appears on economic growth. The impact of bank debt on economic growth is also non-linear and inverse. In addition, in the short and medium run, there is a causal relationship between these two variables. But, in the long run, the causality relationship from economic growth to government debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Government Debt to the Banking System
  • Threshold Vector Auto regression
  • Spectral Analysis
آقازاده بکتاش، فرانک و دیزجی، منیره (1396). "تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 142-125.
چهرازی مدرسه، سرور و نجاتی، مهدی (1396). "اثر بدهی‌های عمومی و بهره‌وری بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 28-7.
خداویسی، حسن و عزتی شورگلی، احمد (1397). "بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل‌های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 168-151.
زمانی، زهرا؛ طیبی، سیدکمیل و کاظمی، ایرج (1395). "تحلیل طیفی رابطة علّی بین چرخه‌های تولید و تجارت بین‌الملل در بلوک‌های اقتصادی منتخب". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 1، 135–113.
سخنور، محمد (1397). " تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 124-111.
سلمانی، یونس؛ یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). "اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5 18، 107-81.
غلامی، الهام و هژبرکیانی، کامبیز (1394). "بررسی آثار برنامه‌های محرک مالی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل TVAR". فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتاقتصادیکاربردیایران، دوره 4، شماره 13، 143–127.
گزارش وزارت امور اقتصادی (1395). "تأثیر بدهی بانکی بخش دولتی بر رشد اقتصادی و کانال اثرگذاری آن". دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، 23-1.
Abbas, S. M. A. & Christensen, J. E. (2010). “The Role of Domestic Debt Markets in Economic Growth: an Empirical Investigation for Low–Income Countries and Emerging Markets”. IMF Staff Papers, 57(1), 209–255.
Aguiar, M., Amador, M. & Gopinath, G. (2009). “Investment Cycles and Sovereign Debt Overhang”. The Review of Economic Studies. 76(1), 1–31.
Ajovín, M. & Navarro, M. (2015). “Granger Causality between Debt and Growth: Evidence from OECD Countries”. International Review of Economic and Finance, 35, 66–77.
Ash, M., Basu, D. & Dube, A. (2017). “Public Debt and Growth: An Assessment of Key Findings on Causality and Thresholds”. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Working Paper 433, 1-88.
Assenmacher-Wesche, K. & Gerlach, S. (2005). “Interpreting Euro Area Inflation at High and Low Frequencies”. BIS Working Paper, No. 195.
Bal, D. P. & Rath, B. (2014). “Public Debt and Economic Growth in India: A Reassessment”. Economic Analysis and Policy, 44(3), 292-300
Barro, R. J. (1979). “On the Determination of the Public Debt”. The Journal of Political Economy, 8(5), 940-971.
Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”.Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.
Baum, A., Checherita-Westphal, C. & Rother, P. (2013). “Debt and Growth: New Evidence for the Euro Area”. Journal of International Money and Finance, 32, 809–821.
Bell, A., Johnston, R. & Jones, K. (2015). “Stylized Fact or Situated Messiness? The Diverse Effects of Increasing Debt on National Economic Growth”. Journal of Economic Geography, 15(2), 449–472.
Blanchard, O. J. (1985). “Debt, Deficits, and Finite Horizons”. Journal of Political Economy, 93(2), 223–247.
Breitung, J. & Candelon, B. (2006). “Testing for Short-and Long-Run Causality: A Frequency-Domain Approach”. Journal of Econometrics, 132(2), 363-378.
Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S. & Zampolli, F. (2011). “The Real Effects of Debt”. Working Paper, Bank for International Settlements (BIS), 1-33.
Checerita, C. W. & Rother, P. (2012). “The Impact of High Government Debt on Economic Growth and its Channels: an Empirical Investigation for the Euro Area”. European Economic Review, 56, 1392-1405.
Cochrane, J. H. (2011). “Understanding Policy in the Great Recession: Some Unpleasant Fiscal Arithmetic”, European Economic Review, 55, 2-30.
Codogno, L., Favero, C. & Missale, A. (2003). “Yield Spreads on EMU Government Bonds”. Economic Policy, 18(37), 503–532
De Vita, G., Trachanas, E. & Luo, Y. (2018). “Revisiting the Bi-directional Causality between Debt and Growth: Evidence from Linear and Nonlinear Tests”. Journal of International Money and Finance,Elsevier, 83, 55-74.
DeLong, B. J. & Summers, L. H. (2012). “Fiscal Policy in a Depressed Economy”. Brookings Papers on Economic Activity, 44(1), 233–297.
Di Sanzo, S. & Bella, M. (2015). “Public Debt and Growth in the Euro Area: Evidence from Parametric and Nonparametric Granger Causality”. The B. E. Journal of Macroeconomics, 15(2), 631–648.
Diamond, P. (1965). “National Debt in a Neoclassical Growth Model”. The American Economic Review, 55, 1126-1150.
Dotsey, M. (1994). “Some Unpleasant Supply Side Arithmetic”. Journal of Monetary Economics, 33, 507-524.
Dritsaki, Ch. (2013). “Causal Nexus between Economic Growth, Export and Government Debt: The Case of Greece”. International Conferace on Applied Economic (ICOAE). Procedia Economics and Finance, 5, 251-259.
Eberhardt, M. & Presbitero, A. F. (2015). “Public Debt and Growth: Heterogeneity and Non-Linearity”. Journal of International Economics, 97(1), 1-33.
Egert, B. (2015). “Public Debt, Economic Growth and Nonlinear Effect: Myth or Reality?”. Journal of Macroeconomics, 43, 226-238.
Eichengreen, B. & Leblang, D. (2003). “Capital Account Liberalization and Growth: Was Mr. Mahathir Right?” International Journal of Finance & Economics, 8(3), 205–224.
Ferreira, C. (2009). “Public Debt and Economic Growth: a Granger Causality Panel Data Approach”. Working Paper no. 24, Technical University of Lisbon: Lisbon, 1-18.
Geweke, J. (1986). “The Super Neutrality of Money in the United States: An Interpretation of the Evidence”. Econometrica, 54(1), 1-21.
Ghosh, A. R., Kim, Jun I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D. & Qureshi, M. S. (2013). “Fiscal Fatigue, Fiscal Space and Debt Sustainability in Advanced Economies”. International Finance and Macroeconomics, 123(566), 4–30.
Greenlaw, D., Hamilton, J., Hooper, P. & Mishkin, F. S. (2013). “Crunch Time: Fiscal Crises and the Role of Monetary Policy”. Proceedings of the U.S. Monetary Policy Forum, 1-94
Hansen, H. (2004). “The Impact of External Aid and External Debt on Growth and Investment”. In Debt Relief for Poor Countries. Addison, T., Hansen, H., Tarp, F. (eds.). Palgrave: Basingstoke.
Holmstrom, B. & Tirole, J. (1998). “Private and Public Supply of Liquidity”. The Journal of Political Economy, 106, 1-40.
Hosoya, Y. (1991). “The Decomposition and Measurement of the Interdependency between Second-Order Stationary Processes”. Probability Theory and Related Fields, 88, 429- 444.
Karadam, D. Y. (2018). “An Investigation of Nonlinear Effects of Debt on Growth”. The Journal of Economic Asymmetries, 18, 1-13.
Kourtellos, A., Stengos, Th. & Tan, C. M. (2013). “The Effect of Public on Growth in Multiple Regimes”. Journal of Macroeconomics, 38, 35-43.
Krugman, P. (1988). “Financing vs. Forgiving a Debt Overhang”. Journal of Development Economics, 29(3), 253–268.
Kumar, M. S. & Woo, J. (2010). “Public Debt and Growth”. IMF Working Paper no. 174, International Monetary Fund: Washington DC, 1-47.
Kurihara, Y. (2015). “Debt and Economic Growth: The Case of Japan”. Journal of Economics Library, 2(2), 45-52.
Lo, M. C. & Zivot, E. (2001). “Threshold Cointegration and Nonlinear Adjustment to the Law of One Price”. Macroeconomic Dynamics. Cambridge University Press, 5(4), 533-576.
Modigliani, F. (1961). “Long-Run Implications of Alternative Fiscal Policies and the Burden of the National Debt”. The Economic Journal, 71(1), 730–755.
Moss, T. J. & Chiang, H. S. (2003). “The Other Costs of High Debt in Poor Countries: Growth, Policy Dynamics, and Institutions”. Issue Paper on Debt Sustainability, 3, Center for Global Development: Washington DC, 1-16.
Mupunga, N. & Roux, P. (2015). “Estimating the Optimal Growth Maximizing Public Debt Threshold for Zimbabwe”. Southern African Business Review, 19(3), 101-128.
Nyambuu, U. & Bernard, L. (2015). “A Quantitative Approach to Assessing Sovereign Default Risk in Resource-Rich Emerging Economies”. International Journal of Finance & Economics, 20(3), 220–241.
Panizza, U. & Presbitero, A. F. (2012). “Public Debt and Economic Growth: Is There a Causal Effect?”. Mo.Fi.R. Working Papers 65, Money and Finance Research group (Mo.Fi.R.) - Univ. Politecnica Marche - Dept. Economic and Social Sciences, 1-48.
Panizza, U. & Presbitero, A. F. (2013). “Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies: A Survey”. Swiss Journal of Economics and Statistics, 149(2), 175–204.
Puig, G. M. & Rivero, S. (2015). “The Casual Relationship between Debt and Growth in EMU Countries”. Journal of Policy Modeling, 37, 974-989.
Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. (2010). “Growth in a Time of Debt”. American Economic Review, Papers and Proceedings, 100(2), 573–578.
Reinhart, C. M., Reinhart, V. R. & Rogoff, K. S. (2012). “Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes since 1800”. Journal of Economic Perspectives, 26(3), 69–86.
Sachs, J. D. (1989). “Developing Country Debt and Economic Performance, The International Financial System”. In Developing Country Debt and Economic Performance, Volume 1: The International Financial System (pp. 12-0). University of Chicago Press.
Saint-Paul, G. (1992). “Fiscal Policy in an Endogenous Growth Model”. The Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1243–1259.
Sella, L. (2008). “Old and New Spectral Techniques for Economic Time Series”. Working paper, No. 09/2008.
Stigler, M. (2010). “Threshold Cointegration: Overview and Implementation in R, Retrieved from ftp://hubble21.math.ethz.ch/sfs/Software/CRAN /web/packages/tsDyn/ vignettes/ThCointOverview.pdf.
Teles, V. K. & Mussolini, C. C. (2014). “Public Debt and the Limits of Fiscal Policy to Increase Economic Growth”. European Economic Review, 66, 1–15.
Umaru, A., Hamidu, A. A. & Musa, S. (2013). “External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy”. International Journal of Educational Research, 1(2), 70-85.
Westphal-Checherita, C. & Rother, P. (2012). “The Impact of High Government Debt on Economic Growth and its Channels: an Empirical Investigation for the Euro Area”. European Economic Review, 56, 1392–1405.
Woodford, M. (1990). “Public Debt as Private Liquidity”. The American Economic Review, 80, 382-388.