با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش آموخته کار شناسی ارشد

چکیده

همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می‌شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا  می‌کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک‌تر و سیاست‌های اقتصادی مشابه‌تری خواهند  داشت و در گسترش تجارت و شکل‌گیری بلوک‌‌های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود.
در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی‌هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت.  برای این منظور  سه رهیافت به نام‌های آزمون همگرایی سیگما، آزمون‌های تایل، وآزمون‌های  ریشه واحد داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Test of Income Convergence in D-8 Countries (Sigma Convergence, Theil Indices and Panel Data Unit Root Tests Approaches)

نویسندگان [English]

  • Saeed Daee Karimzadeh 1
  • Karim Azarbayjani 1
  • Mohammad Javanmardi 2

چکیده [English]

Income convergence or income similarity is defined as per capita income gap between two trading partner. less income gap shows  income convergence and more income gap shows income divergence. Income convergence plays an important role in the expansion of trade relations, so that countries with more income adaption have the similar  demand patterns and thus have economic reasoning in creating trade and the formation of trade blocks.
This study examined  the existence of income convergence or divergence in D-8 countries during the period of 1965-2009. To this end, three methods ;sigma convergence, Theil indices and panel data unit root tests were used. The results of these approaches indicate that there are income divergence among the members of this group. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Convergence
  • D-8 Countries
  • Sigma Convergence
  • Theil Indices
  • Panel Data Unit Root Tests