با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی شواهد آماری طی سال‌های 1386-1360 نشان‌دهنده برخی هم‌حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره‌وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره‌وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی‌پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر‌شرطی گوک)؛ "الگوی سنتی دستمزد" و "الگوی دستمزد کارایی" در بخش صنعت ایران مقایسه‌پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیک­ها در بخش صنعت ایران معنی­­دار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Traditional & Modern Wage- Productivity Theories in Industrial Sector of Iran’s Economy Using Gewek Linear Feedback Method

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ahmadi 1
  • Mahdi Khodaparast Mashhadi 2
  • Mostafa Salimifar 3

چکیده [English]

Considering statistical data during 1981-2007 in Iran’s economy shows some co-movements between per capita wage and productivity indices, but does not explain which one can explain productivity improvements. Whether productivity increase is the result of wage increase, or its increase have caused wage increase, or we can not explain their relationship in causal relationship. Since productivity increase is very important in developing economies, we reviewd related literature, and finally we used Gewek’s econometric model for comparing traditional and modern theories for industrial sector of Iran’s economy, to see which theory is more applicable. Results indicate both wage productivity theories are statistically significant in industrial sector of Iran’s economy, but modern wage-productivity theory is more applicable when compared with traditional one. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Wage Theory
  • Wage Efficiency Theory
  • Geweke’s Linear Feedback
  • Industrial Sector
  • Iran’s Economy