با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ی حاضر درصدد مطالعه‌ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری‌که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA،  SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه‌ی ‌فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی  و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می‌باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی اعتماد اجتماعی با درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری‌که هرچه درجه‌ی عضویت کشورها در مجموعه‌ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه‌ی عضویت در مجموعه‌ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Analysis of Relationship between Social Trust and Human Development

نویسندگان [English]

  • Hosein Sadeghi 1
  • Behrooz Maleki 2
  • Abass Asari 1
  • Vahid Mahmoudi 3

چکیده [English]

This paper  wants to study the relationship between social trust and human capital. Social trust is a necessary condition for human development. Fuzzy method is used. Findings of this study showed that in %68 of the countries, social capital is a necessary condition for human development and coverage index showes that 63% of human capital space is covering by social trust. It also was cleared that the degree of membership in social trust set is associated with a degree of membership in a set of human capital; so, the more the degree of membership in the set of countries with high social trust, the more degree of membership in the set of countries with high human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Human Capital
  • social trust
  • Necessary Condition