با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
توسعه مالی
رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های اقتصاد ایران

حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 76-55

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.48371.5370

چکیده
  در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده‌های سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت ...  بیشتر

انرژی
تحلیل تأثیر شدت انرژی بر ارتباطات پسینی و پیشینی بخش انرژی با سایر بخش‌های اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی

شکوه محمودی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی

دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 127-140

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-‌ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی‌، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت‌ انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز ...  بیشتر