با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران

2 استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده-‌ستانده تأثیر شوک‌های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط‌پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش‌های اقتصادی‌، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص‌های قدرت‌ انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می‌کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین3/1 , 2/1 درصد از نهاده‌های خود از بخش انرژی در رتبه‌های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین‌طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان‌دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش‌های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش‌ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش‌ها با لحاظ اثر شوک‌های شدت انرژی افزایش می‌یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Energy Intensity on Economy Sectors by Input-Output Approach

نویسندگان [English]

  • Shokooh Mahmoodi 1
  • seyed abdolmajid jalaee esfand abadi 2

1 M.A. Student in Energy Economics, Bahonar University, Kerman, Iran

2 Professor of Economics, Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

In this research the effect of energy intensity shocks on energy use of three sectors of economy is studied through input-output table and the dependence of every following section on energy section is computed by calculating forward linkage index of energy sector with each following section. The results show that industy sector has most dependence on energy sector and provide 3% of it’s input from energy sector and after that services and agriculture sectors provide 1.3 and 1.2 percent of their input from energy sector. The coefficients of sensitivity and Power of Dispersion Index of energy sector associated with the agricultural sector indicate that the impact of energy sector on the agricultural sector is greater than the influence of this sector from agricultural sector. By calculating energy intensity shock and considering it’s effect on energy use of economy sectors, forward linkage index of energy sector with each sector is increased equally and also their dependence is increased too. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy intensity
  • Input-Output Table
  • Economy Sectors
اسلامی اندارگلی، مجید و صادقی، حسین (1390). "تأثیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 13، شماره دوم، 106-85.
بیدآباد، بیژن (1383). "ارتباطات بین بخشی و هدفگذاری افزایش اشتغال کشور". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 12، شماره 46، 107-135.
پورمهر، مهدی (1388). "اثر افزایش در قیمت جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: یک تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
تراز نامه انرژی (1391). معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی.
چارچوب ساده جدول داده-ستانده(1391). معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران.
خسروی، خدیجه (1393). "بررسی تأثیر نوسان‌های قیمت جهانی نفت و گاز بر اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های اقتصادی ایران با رهیافت جدول داده – ستانده". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دشتبان، منیژه (1374). "برنامه‌ریزی منطقه‌ای به کمک جدول داده-ستانده مطالعه موردی استان کرمان". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ذوقی‌پور، آمنه و ترکمانی، جواد (۱۳۸۶). "تحلیل الگوی داده - ستانده انرژی در بخش کشاورزی ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران". مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
سوری، علی (1384). "تحلیل داده-ستانده". همدان، انتشارات نور علم.
عباسی نژاد، حسین (1385). "تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده –ستانده". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، 25-1.
عباسی نژاد، حسین و وافی نجار، داریوش (1383). "بررسی کارایی و بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده‌ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 137-113.
کازرونی، علیرضا و دولتی، مهناز (1386). "اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45. 306-283.
لطفعلی‌پور، محمد رضا؛ مهدوی عادلی، محمد حسین و رضایی، حسن (1395). "بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 34-13.
مرادپور اولادی، مهدی؛ ابراهیمی، محسـن و عباسـیون، وحیـد (1387). "بررسـی اثـر عـدم اطمینـان نـرخ ارز واقعـی بـر سرمایه‌گذاری بخش خصوصـی". فصـلنامه پـژوهش‌هایاقتصادی ایران، شماره 35، 176-159.
مولایی، محمدعلی؛ دهقانی، علی و حسین‌زاده، سمانه (1394). "رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران (رهیافت علّیت گرنجر، تودا و یاماماتو و داده‌های تابلویی پویا)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 40-25.
 
 
 
Dietzenbacher, E. & Velazqez, E. (2007). “Analyzing Andalusian Virtual Water Trade in an Input-Output Framework”. Regional Studies, 41(2), 185-196.
Cheng, E., Chiang, Y. & Tang, B. (2006). "Exploring the Economic Impact of Construction Pollution by Disaggregating the Construction Sector of the Input-Output Table".
Fetini, H. & Bacon, R. (1999). "Economic Aspects of Increasing Energy Price Level in the Islamic Republic of Iran". World Bank.
Inklaar, R. & Marcel, P. (2007). “International Comparisons of Industry Output Inputs and Productivity Levels Methodology and New Results”. Economic Systems Research, 19(3), 343- 363.
Kondo, K. (2005). “Economic Analysis of Water Resources in Japan: Using Factor Decomposition Analysis Based on Input Output Tables”. Environmental Economics and Policy Studies, 7(2), 109-129.
Kratena, K. (2007). “Technical Change, Investment and Energy Intensity”. Economic Systems Research, 19(3), 295-314.
Ozkan, B., Akcaoz, H. & Fert, C. (2004). “Energy Input–Output Analysis In Turkish Agriculture”. Renew Energy, 29, 39–51.
Raa, T. (2007). “The Extraction of Technical Coefficients from Input and Output Data”. Economic Systems Research, 19(4), 453-459.
Shi, X. (2006). “Energy Prices and Energy Intensity in China: A Structural Decomposition Analysis and Econometric Study”. Massachusetts Institute of Technology. Center for Energy and Environmental Policy Research.