با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایراننتایج ارزیابی نشریات کشور توسط وزارت علوم اعلام شد.

در این ارزیابی بین 1335 نشریه در سراسر کشور، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی با مدیر مسئولی دکتر هادی غفاری و سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور موفق به کسب رتبه الف گردید. لازم به ذکر است در بین نشریات پیام نور این فصلنامه، با کسب امتیاز 850، رتبه اول را کسب نموده است.