با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.30473/egdr.2024.70186.6807

چکیده

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of financial development on energy intensity: a dynamic spatial panel approach

نویسندگان [English]

  • Dhulfiqar Hameed Abed Hameed Abed 1
  • Yousef Mohammadzadeh 2
  • Ali Rezazadeh 2

1 PHD student of Financial Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Energy is one of the most important economic and even political challenges facing societies today. Reducing energy intensity or increasing energy efficiency is therefore a priority for policymakers in major countries. Importantly, with the phenomenon of globalisation, developments in one country spill over to other countries, which has received more attention in recent studies in this category. Therefore, the present study examines the energy intensity spillover and the factors influencing it, with a focus on the financial development among 35 Asian during the years 2000-2021. This study has used the dynamic spatial panel approach (with two SAR and SDM approaches) for this purpose. The results of this study show that energy intensity is spatially dispersed among neighbouring countries. In addition, financial development has a negative effect on energy intensity, so that countries with higher financial development have been able to reduce their energy intensity. Countries with an open economy were also better able to reduce energy intensity. On the other hand, countries that enjoyed more natural resource rents had significantly higher energy intensities. Controlling corruption in countries can also have a significant impact on reducing energy intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy intensity
  • financial development
  • space overflow