با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سرمایه انسانی
تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 74-61

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.4480

چکیده
  اگرچه برای فعالیت‌های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده‌اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش‌های پولی در فعالیت‌های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه‌ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی ...  بیشتر

سرمایه انسانی
اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه‌ها: رهیافت اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1398، ، صفحه 131-148

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.4057

چکیده
  محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می‌شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان‌ها مبحثی ...  بیشتر

تجارت بین‌الملل
اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 157-174

چکیده
  هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون‌های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می‌شود. ...  بیشتر