با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می‌شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان‌ها مبحثی به نام چرخش انگیزه‌ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد.
از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می‌تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله‌ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه‌های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه‌ها در بازیکنان سوم می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Influence of Social Capital on the Incentive Reversal: Behavioral Economics Approach Based on Game Theory

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Jalali 1
  • Zahra Nasrollahi 2

1 Ph.D in Economics, Department of Economics, Yazd University

2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University

چکیده [English]

The limitation of the production factors is always considered as one of the important issues in the production process. One of these factors is the workforce, which will provide different levels of work for wage change; so, according to Classic economics, increasing monetary rewards will lead to an increase in labor force effort. Recently, incentive reversal is introduced with the advent of group activities in organizations; this means that increasing the monetary rewards of individuals will reduce the efforts of some people.
In addition, the ability of individuals to take collective action to identify and solve problems can be viewed from the point of view of social capital. In this regard, the main question of this study is to investigate the influence of social capital on cooperation within the group and an adjustment free rider effect in the framework of sequential game. Therefore, by providing a laboratory environment and the usage of 210 players, a three-member and two-stage team game was designed. Results show that there is a significant relationship between the level of social capital and the individual incentive reversal. In addition, increasing social capital reduces the level of incentive reversal in the third players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incentive Reversal
  • Game Theory
  • Laboratory Experiments
ابونوری، اسماعیل؛ انصاری سامانی، حبیب؛ کشاورز، هادی و زارع، ابراهیم (1392). "کارآیی و برابری طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری". جستارهای اقتصادی ایران، شماره 20، 79-57.
اسماعیلی شهمیرزادی، سیما؛ مرادیان سرخکلایی، منور؛ طل، آذر؛ صادقی، رویا؛ نیکوسرشت، زهرا و فرد، فرزانه (1392). "ارتباط‌سنجی سرمایه اجتماعی درک شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری تهران". مجله تحقیقات نظام سلامت. شماره 11، 1229-1221.
انصاری سامانی، حبیب و ابونوری، اسماعیل (1394). "برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری". اقتصاد اسلامی، شماره 57، 86-63.
انصاری سامانی، حبیب؛ پورفرج، علیرضا و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی (1395). "اثر دین‌داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی". سیاستگزاری اقتصادی، شماره 16، 133-111.
پاپ‌زن، عبدالحمید؛ علی‌آبادی، وحید و عباسی‌زاده قنواتی، محمدصادق (1390). "واکاوی تأثیر دفاتر ICT روستایی بر میزان سرمایه اجتماعی روستاییان با رویکردی مقایسه‌ای". پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 4، 94-84.
پورفرج، علیرضا؛ گیلک حکیم آبادی، محمدتقی؛ انصاری سامانی، حبیب و باجلان، علی اکبر (1393). "دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی". جستارهای اقتصادی ایران، شماره 22، 216-187.
خانی، لطفعلی؛ غفاری، مظفر و حقیقتیان، منصور (1393). "بررسی ارتباط سرمایه‌ اجتماعی و نوع‌دوستی با نگرش پزشکان به اخلاق حرفه‌ای". اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره 4، 91-80.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و ساری‌گل، سارا (1396). "اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران (با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 28، 164-141.
علامه، سید محسن و آقایی، مهدی (1394). "تحلیل تأثیر اخلاق اسلامی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی". فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 4، 174-155.‎
علی‌آبادی، وحید؛ عطائی، پوریا و موحدی، رضا (1394). "بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کنگاور)". پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی. شماره 2، 110-95.
فتح‌آبادی، مهدی (1396). "سرمایه فکری، تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی: شواهدی از صنعت بیمه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 29، 156-145.
Baik, B., Evans, J. H., Kim, K. & Yanadori, Y. (2016). “White Collar Incentives”. Accounting, Organizations and Society, 53, 34-49.
Banerjee, R. (2016). “Corruption, Norm Violation and Decay in Social Capital”. Journal of Public Economics, 137, 14-27.
Bonner, S. E., Hastie, R., Sprinkle, G. B. & Young, S. M. (2000). “A Review of the Effects of Financial Incentives on Performance in Laboratory Tasks: Implications for Management Accounting”. Journal of Management Accounting Research, 12(1), 19-64.
Bošanský, B., Lisý, V., Lanctot, M., Čermák, J. & Winands, M. H. (2016). “Algorithms for Computing Strategies in Two-Player Simultaneous Move Games”. Artificial Intelligence, 237, 1-40.
Bosworth, S. J. (2013). “Social Capital and Equilibrium Selection in Stag Hunt Games”. Journal of Economic Psychology, 39, 11-20.
Cohen, S. & Hoberman, H. M. (1993). “Positive Events and Social Supports as Buffers of Life Change Stress”. Journal of Applied Social Psychology, 13(2), 99-125.
Fisher, K. E., Erdelez, S. & McKechnie, L. (2005). “Theories of Information Behavior”. Information Today, Inc.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics”. Journal of Marketing Research, 18(3), 382-388.
Guiso, L., Sapienza, P. & Zingales, L. (2004). “The Role of Social Capital in Financial Development”. The American Economic Review, 94(3), 526-556.
Guiso, L., Sapienza, P. & Zingales, L. (2008). “Trusting the Stock Market”. The Journal of Finance, 63(6), 2557-2600.
Hau, Y. S. & Kang, M. (2016). “Extending Lead User Theory to Users’ Innovation-Related Knowledge Sharing in the Online User Community: The Mediating Roles of Social Capital and Perceived Behavioral Control”. International Journal of Information Management, 36(4), 520-530.
Jennings, C. & Sanchez-Pages, S. (2017). “Social Capital, Conflict and Welfare”. Journal of Development Economics, 124, 157-167.
Klor, E. F., Kube, S. & Winter, E. (2014). “Can Higher Rewards Lead to Less Effort? Incentive Reversal in Teams”. Journal of Economic Behavior & Organization, 97, 72-83.
Knack, S. & Keefer, P. (1997). “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.
Lee, P.Y., Li, Ch. & Wu, M. (2017). “The Role of Cross Cultural Adjustment and Social Capital Formation in the Dynamic Capabilities Development of Multiunit Organization”. Asia Pacific Management Review. http://dx.doi.org/10.1016/ j.apmrv.2017.01.003
Moss, E., Rousseau, D., Parent, S., St‐Laurent, D. & Saintonge, J. (1998). “Correlates of Attachment at School Age: Maternal Reported Stress, Mother‐Child Interaction, and Behavior Problems”. Child Development, 69(5), 1390-1405.
Onyx, J., Wood, C., Bullen, P. & Osburn, L. (2005). “Social Capital: A Rural Youth Perspective”. Youth Studies Australia, 24(4), 21-28.
Ozkan-Canbolat, E., Beraha, A. & Bas, A. (2016). “Application of Evolutionary Game Theory to Strategic Innovation”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 685-693.
Portes, A. (1998). “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology”. Annual Review of Sociology, 24(1), 1-24.
Putnam, R. D. (1995). “Bowling Alone: America's Declining Social Capital”. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
Putnam, R. D. (2001). “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community”. Simon and Schuster.
Shen, C. & Chen, W. (2015). “Social Capital, Coplaying Patterns, and Health Disruptions: A Survey of Massively Multiplayer Online Game Participants in China”. Computers in Human Behavior, 52, 243-249.
Smirnov, V. & Wait, A. (2016). “Technology, Team Production and Incentives”. Economics Letters, 141, 91-94.
Sobel, J. (2002). “Can We Trust Social Capital?”. Journal of Economic Literature, 40(1), 139-154.
Son, J. & Lin, N. (2008). “Social Capital and Civic Action: A Network-Based Approach”. Social Science Research, 37(1), 330-349.
Williams, D. (2006). “Groups and Goblins: The Social and Civic Impact of an Online Game”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(4), 651-670.
Winter, E. (2009). “Incentive Reversal”. American Economic Journal: Microeconomics, 1, 133–147.
Winter, E. (2010). “Transparency and Incentives among Peers”. Rand Journal of Economics, 41, 504–523.
Zhong, Z. J. (2011). “The effects of collective MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) Play on Gamers’ Online and Offline Social Capital”. Computers in Human Behavior, 27(6), 2352-2363.