با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه برای فعالیت‌های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده‌اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش‌های پولی در فعالیت‌های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه‌ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی چون جنسیت، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌هاست. در این چارچوب با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه‌های یزد و آیت‌الله حائری میبد)، یک بازی گروهی سه نفره دو مرحله‌ای طراحی شد. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که هیچکدام از دو فرضیه تحقیق مبنی بر اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر چرخش انگیزه‌ها، تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender and Gender Composition on the Occurrence of the Individual Incentive Reversal in Group Activities: The Experimental Approach of Behavioral Economics Based On Game Theory

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Jalali 1
  • Zahra Nasrollahi 2
  • Madjid Hatefi Madjumerd 3

1 Ph.D. in Economics, Yazd University, Iran

2 Associate Professor of Economics, Yazd University, Iran

3 Postdoctoral Researcher, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Although there are many benefits to group activities and interactions in the group and it has been considered as one of the factors that affect the performance of the organization; but recently it has been argued that increasing monetary rewards in group activities will reduce the efforts of some agents (the incentive reversal). Regarding the probability of occurrence of this condition and its effect on cognitive factors such as gender, the main objective of this research is to investigate the effect of gender and gender composition on the occurrence of incentive reversal. In this framework, by providing a laboratory environment and using 210 players (students from Yazd and Ayatollah Haeri Meybod), a two-stage trio team was designed. The research hypotheses test showed that none of the two research hypotheses based on the gender effect and the gender composition on the incentive reversal have been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Gender
  • Gender Composition
  • Individual Incentive Reversal
  • Group Work
  • Laboratory Study
آرامون، هاجر، صادقی آرانی، زهرا و اردکانی، سعید (1388). "تأثیر مهارت‌های کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان به تفکیک جنسیت". مجله تحقیقات زنان (مجله مطالعات زنان)، دوره 3، شماره 1، 73-59.
ابونوری، اسمعیل؛ انصاری سامانی، حبیب؛ کشاورز، هادی و زارع، ابراهیم (1392). "کارآیی و برابری طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری". جستارهای اقتصادی ایران، دوره 10، شماره 20، 80-57.
انصاری سامانی، حبیب؛ پورفرج، علی رضا؛ زارع، مسعود و امینی، عباس (1394). "مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم، روش‌شناسی و شیوه‌های استخراج ترجیحات". اقتصاد تطبیقی، دوره 2، شماره 1، 71-37.
انصاری سامانی، حبیب و ابونوری، اسمعیل (1394). "برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری". اقتصاد اسلامی، دوره 15، شماره 57، 86-63.
انصاری سامانی، حبیب؛ پورفرج، علی رضا و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی (1395). "اثر دین داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی". سیاست‌گذاری اقتصادی، دوره 8، شماره 16، 133-111.
پورفرج، علی رضا؛ گیلک حکیم آبادی، محمدتقی و انصاری سامانی، حبیب (1394). "روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی". مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 7، شماره 14، 68-33.
توسلی، غلامعباس و نجارنهاوندی، مریم (1387). "مطالعه تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت". پژوهش زنان. دوره 6، شماره 3، 60-36.
جلالی، ام‌البنین و نصراللهی، زهرا (1398). "اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه‌ها: رهیافت اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 148-131.
 

 

 
Adams, R. B. & Ferreira, D. (2009). “Women in the Boardroom and their Impact on Governance and Performance”. Journal of Financial Economics, 94(2), 291-309.
Andreoni, J. & Petrie, R. (2004). “Public Goods Experiments without Confidentiality: A Glimpse into Fund-Raising”. Journal of public Economics, 88(7), 1605-1623.
Asghari Jafarabadi, M. & Mohammadi, S. M. (2013). “Statistical Series: Summarizing and Displaying Data”. Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 12(2), 83-100.
Bengtsson, C., Persson, M. & Willenhag, P. (2005). “Gender and Overconfidence”. Economics Letters, 86(2), 199-203.
Borkowski, S. C. & Ugras, Y. J. (1998). “Business Students and Ethics: A Meta-Analysis”. Journal of Business Ethics, 17(11), 1117-1127.
Conti, R., Collins, M. A. & Picariello, M. L. (2001). “The Impact of Competition on Intrinsic Motivation and Creativity: Considering Gender, Gender Segregation and Gender Role Orientation”. Personality and Individual Differences, 31(8), 1273-1289.
Croson, R. & Gneezy, U. (2009). “Gender Differences in Preferences.” Journal of Economic Literature, 47(2), 448–474.
Dufwenberg, M. & Muren, A. (2006). “Gender Composition in Teams”. Journal of Economic Behavior & Organization, 61(1), 50-54.
Eckel, C. C. & Grossman, P. J. (2001). “Chivalry and Solidarity in Ultimatum Games”. Economic Inquiry, 39(2), 171-188.
Ford, M. R. & Lowery, C. R. (1986). “Gender Differences in Moral Reasoning: A Comparison of the Use of Justice and Care Orientations”. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 777-787.
Franke, G. R., Crown, D. F. & Spake, D. F. (1997). “Gender Differences in Ethical Perceptions of Business Practices: A Social Role Theory Perspective”. Journal ofApplied Psychology, 82, 920–934.
Gilligan, C. (1982). “In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development”. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gneezy, U., Niederle, M. & Rustichini, A. (2003). “Performance in Competitive Environments: Gender Differences”. The Quarterly Journal of Economics, 118(3), 1049-1074.
Hamilton, B. H., Nickerson, J. A. & Owan, H. (2003). “Team Incentives and Worker Heterogeneity: An Empirical Analysis of the Impact of Teams on Productivity and Participation”. Journal of Political Economy, 111(3), 465-497.
Ivanova-Stenzel, R. & Kübler, D. (2011). “Gender Differences in Team Work and Team Competition”. Journal of Economic Psychology, 32(5), 797-808.
Jaffee, S. & Hyde, J. S. (2000). “Gender Differences in Moral Orientation: A Meta-Analysis”. Psychological Bulletin, 126(5), 703-720.
Kennedy, J. A., Kray, L. J. & Ku, G. (2017). “A Social-Cognitive Approach to Understanding Gender Differences in Negotiator Ethics: The Role of Moral Identity”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 138, 28-44.
Klor, E. F., Kube, S. & Winter, E. (2014). “Can Higher Rewards Lead to Less Effort? Incentive Reversal in Teams”. Journal of Economic Behavior & Organization, 97, 72-83.
Kohlberg, L. (1971). “Stages of Moral Development”. Cambridge, MA: Center for Moral Education.
Migheli, M. (2015). “Gender at Work: Incentives and Self-Sorting”. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 55, 10-18.
Nalbantian, H. R. & Schotter, A. (1997). “Productivity under Group Incentives: An Experimental Study”. The American Economic Review, 87(3), 314-341.
Niederle, M. & Vesterlund, L. (2007). “Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete Too Much?”. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1067-1101.
Nowell, C. & Tinkler, S. (1994). “The Influence of Gender on the Provision of a Public Good”. Journal of Economic Behavior & Organization, 25(1), 25-36.
Ortmann, A. & Tichy, L. K. (1999). “Gender Differences in the Laboratory: Evidence from Prisoner’s Dilemma Games”. Journal of Economic Behavior & Organization, 39(3), 327-339.
Piaget, J. (1932). “The Moral Development of the Child”. London: Rutledge and Kegan Paul.
Pratt, M. W., Golding, G., Hunter, W. & Sampson, R. (1982). “Sex Differences in Adult Moral Orientations”. Journal of Personality, 56, 373–391.
Sell, J. (1997). “Gender, Strategies, and Contributions to Public Goods”. Social Psychology Quarterly, 60, 252-265.
Skoe, E. E., Cumberland, A., Eisenberg, N., Hansen, K. & Perry, J. (2002). “The Influences of Sex and Gender-Role Identity on Moral Cognition and Prosocial Personality Traits”. Sex Roles, 46(9-10), 295-309.
Van Dijk, F., Sonnemans, J. & Van Winden, F. (2001). “Incentive Systems in a Real Effort Experiment”. European Economic Review, 45(2), 187-214.
Whitley, B. E., Nelson, A. B. & Jones, C. J. (1999). “Gender Differences in Cheating Attitudes and Classroom Cheating Behavior: A Meta-Analysis”. Sex Roles, 41(9-10), 657-680.
Winter, E. (2009). “Incentive Reversal”. American Economic Journal: Microeconomics, 1(2), 133-147.