با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1400، ، صفحه 42-31

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.53527.5860

چکیده
  در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه‌ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تأثیر مثبت اما غیرمعنی‌داری بر رشد ...  بیشتر

تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)

محبوبه جهادی؛ زهرا (میلا) علمی

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 40-11

چکیده
  نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران‏های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده‏ی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه‏های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده‏ی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکه‏ی اقتصاد شناخته می‏شود، ضروری است. از این‏رو در این مقاله، اثر تکانه‏های قیمت ...  بیشتر