با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی

حسین حیدری

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1402، ، صفحه 140-129

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.64808.6552

چکیده
  در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور و استان هرمزگان از ریزداده‌های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری ...  بیشتر