با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز داده‌های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری و روستایی کل کشور با استان هرمزگان از 6 الگوی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد از مناطق روستایی کمتر می‌باشد. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور می‌باشد. علاوه براین، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between economic growth and income inequality in Hormozgan province in the form of economic development programs

نویسنده [English]

  • Hossein Heidari

Member of the Faculty of Economic, Islamic Azad University,Bandar Abbas Branch

چکیده [English]

In this study, the relationship between economic growth and income inequality in Hormozgan province was investigated in the form of economic development programs. For this purpose, to investigate inequality and poverty at the level of the country and Hormozgan province, the detailed data of the income-expenditure plan of Iran Statistics Center, the non-parametric Gini coefficient index and the poverty gap rate were used. Also, in order to compare inequality and poverty between urban and rural areas of Hormozgan province and urban and rural areas of the whole country with Hormozgan province, 6 variance analysis models were used. The results showed that there is a significant difference between inequality and poverty in urban areas and rural areas of Hormozgan province, and inequality and poverty in urban areas of Hormozgan province are 0.014 and 0.037 units lower than rural areas, respectively. Also, there is a significant difference between inequality and poverty in the urban areas of Hormozgan province and urban areas of the country, and inequality and poverty in the urban areas of Hormozgan province are 0.049 units less and 0.045 units more than the urban areas of the country, respectively. In addition, there is a significant difference between inequality and poverty in rural areas of Hormozgan province and urban areas of the country, and inequality and poverty in rural areas of Hormozgan province are 0.031 less and 0.068 units higher than rural areas of the country, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic .growth
  • development