با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد نفت وگاز، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمد‌های دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای‌ نفتی بر این متغیر (مکانیسم‌های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Tax Shock on Macroeconomic Variables in an Oil Economy with the Approach of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)

نویسندگان [English]

  • Rouollah abedkhani 1
  • Seyed Nematollah mousavi 2
  • Sharareh Majdzadeh Tabatabai 3

1 Ph.D. Student in Department of Oil and Gas Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Oil revenues and taxes, respectively, are the first and second sources of government revenues in Iran's economy, with changes in their volume having significant effects on production, employment and ultimately, economic growth, which are the major objectives of the economy. The purpose of this paper was to assess the effects of tax shock on macroeconomic variables in an oil economy with the DSGE model approach. Estimation of model parameters was performed using seasonal adjustment time series data for the period of 1989 to 2017. The results indicate that a short-term tax shock has a negative effect on macroeconomic variables such as economic growth and consumption, but in the long run, with an increase in tax revenue, GDP growth and, consequently, consumption and investment in the economy have increased. In addition, the results reflect the fact that the effect of oil revenues alone on economic growth is positive, but with the introduction of explanatory variables, the amount of capital accumulation, due to the effect of oil revenues on this variable (effective mechanisms), has been negative.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Revenue
  • Oil Revenue
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
خیابانی، ناصر و امیری، حسین (1393). "جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 54، 36-14.
رستم‌زاده، پرویز و گودرزی فراهانی، یزدان (1396). "جایگزین سازی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". پژوهش‌‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌‌های اقتصادی)، دوره ۱۷، شماره 4، ۱45-۱21.
سلیمی، احسان و رهبر، فرهاد (1394). "نقش سیاست‌های پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران: با رویکرد DSGE". فصلنامه مطالعات کاربردی اقتصاد ایران، دوره 4، شماره 14، 243-219.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد (1392). "مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 7، شماره 22، 43-21.
صیادی، محمد؛ خوشکلام خسروشاهی، موسی (1399). "ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تأکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه‌گذاری؛ کاربرد مدل BVAR".  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 141-119.
صیادی، محمد؛ دانش‌جعفری، داوود؛ بهرامی، جاوید و رافعی، میثم (1394). "ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE) )". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه. دوره بیستم، شماره 2، 58-21.
فراهتی، محبوبه (1398). "تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 35، 136-121.
قنبری، مهرداد؛ امیری، کیومرث؛ انواری رستمی، علی اصغر و جمشیدی نوید، بابک (1398). "شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم‌گیری چند معیاره". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 10، شماره 37، 86-65.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیات مدلسازی اقتصادی، دوره 8، 118-87.
مالیان، مهسا، صامتی، مجید و رنجبر، همایون (1392). "امکان جایگزینی درآمد مالیاتی با درآمد نفت: مطالعه موردی ایران". اقتصاد کاربردی، دوره 6، 38-27.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز و شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌‌های اقتصادی، سال دهم، شماره 10، 116-87.
 

 

 
Acosta, P. A., Lartey, E. K. K. & Mandelman, F. S. (2009). “Remittances and the Dutch Disease”. Journal of International Economics, 79(1), 102-116.
Benkhodja, M. T. (2011). “External Shocks and Monetary Policy in a Small Open Oil Exporting Economy”. EconomiX Working Papers 2011-39, University of Paris West - Nanterre la Défense, EconomiX.
Dagher, J., Gottschalk, J. & Portillo, R. (2012). “The Short-run Impact of Oil Windfalls in Low-income Countries: A DSGE Approach”. Journal of African Economies, 21(3), 343-372.
Engen, E. M. & Skinner, J. (1996). “Taxation and Economic Growth”. NBER Working Papers 5826, National Bureau of Economic Research, Inc.
Lama, R. & Medina, J. P. (2012). “Is Exchange Rate Stabilization an Appropriate Cure for the Dutch Disease?”. International Journal of Central Banking, 8(1), 5-46.

Pecorino, P. (1993). “Tax Structure and Growth in a Model with Human Capital”. Journal of Public Economics, 52(2), 251-271.

Senbeta, S. (2011). “A Small Open Economy New Keynesian Model for a Foreign Exchange Constrained Economy”. MPRA Paper 29996, University Library of Munich, Germany.
Senbeta, S. R. (2011). “A Small Open Economy New Keynesian DSGE Model for a Foreign Exchange Constrained Economy”. Department of Economics Research Paper.
Yohans, Von Hafen (2015). “The Fiscal Discipline for Oil-Exporting Countries”. European Central Bank Occasional Paper Series, No.103.