با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
پول‌گرایان
آزمون اصابت پس‌انداز و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی: شواهد تجربی جدید از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

امیر منصور طهرانچیان

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 95-110

چکیده
  در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس‌انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده‌های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که تغییرات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در کشورهای منتخب ...  بیشتر

پول‌گرایان
تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی

دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است. به منظور برآورد الگو ...  بیشتر

رشد اقتصادی
تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پول‌گرایان

محمد لشکری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 105-79

چکیده
  بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی ...  بیشتر