با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسنده

چکیده

بین اقتصاددانان در مورد تأثیر متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند تغییر حجم پول فقط تولید اسمی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر اشتغال واقعی، تولید واقعی و رشد اقتصادی واقعی تأثیری ندارد. برخی دیگر معتقدند به علت وجود توهم پولی در عوامل اقتصادی متغیرهای پولی می¬توانند در کوتاه¬مدت و حتی در بلندمدت نیز متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی را افزایش دهند. در مقاله حاضر نظریه¬های مختلف اقتصادی در این خصوص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود این نظریه¬ها در خصوص اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می¬گیرد. این مقاله از نوع تحلیلی و تجربی است زیرا با استفاده از مشاهدات تجربی و مدل¬های آماری به تحلیل وقایع می¬پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است.
این پژوهش با رویکرد پول‌گرایان به بررسی خنثی بودن و یا خنثی نبودن پول طی دوره 1338 تا 1387در اقتصاد ایران می¬پردازد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاست¬های پولی در ایران خنثی است. در اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی واقعی به جز سال‌های اخیر دارای نوسانات شدید نیست و دارای یک مسیر طبیعی است. نرخ بیکاری دارای نوسانات بسیار زیادی است و دارای نرخ طبیعی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary Variables on Economic Growth in Iran: A Monetarists’ Approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Lashkary

چکیده [English]

The subject of this research is the impact of monetary variables on economic growth in Iran. There is a dispute among economists about the impact of monetary variables on actual ones. Some believe that change in money volume affects only the nominal production and does not have any effect on actual variables of economy such as actual employment, actual production, and actual economic growth. The others claim, since there is monetary misgiving in economic factors the monetary variables can also influence the actual ones in short run and even long run and escalate the economic growth. The current research investigates different economic theories in this realm and tests them by applying existing information and statistics. This is an analytical and empirical research because it analyses events by experimental observations in several statistical models. On the other hand, it is a comparative study because, in the second section pertaining to the application of economics of money theories and model selection, it applies a model to measure the impact of money volume on economic variables. A descriptive method used in this research.
This paper scrutinizes neutrality or non-neutrality of money during a period of 1338 to 1387 solar years in Iran with a monetarists’ approach. Findings show that there is not a significant relationship between money volume and actual economic variables, production and employment, in total and monestary policies are neutral in Iran. Gross domestic product in Iran does not fluctuate intensively except recent years and it has a normal direction. Unemployment rate fluctuates highly and is not normal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Neutrality of money
  • Actual variables
  • Monetary variables
  • Monetarists’ approach