با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه محدث نوری، نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های پولی حسابگری و سخت‌کوشی (به عنوان شاخص سرمایه فرهنگی) بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های 2012-2005 است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه بر اساس روش اقتصادسنجی رگرسیون داده‌های تابلویی است. به منظور برآورد الگو از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخص‌های سرمایه فرهنگی (شاخص‌ سخت‌کوشی و شاخص پولی حسابگری)در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. علاوه براین میزان تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر توسعه انسانی در بلندمدت بیش‌تر از کوتاه‌مدت است. استفاده از شاخص‌های جدید سرمایه فرهنگی مانند شاخص پولی حسابگری و شاخص سخت‌کوشی که در مطالعات خارجی استفاده از آنها مورد تأکید قرار گرفته است، جزء نوآوری‌های این پژوهش محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Monetary Index of Thrift and Hardworking on Human Capital in Selected Developing Countries: An Emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • amirmansour tehranchian 1
  • saedeh azizi saales 2
  • آرزو محمودی 3

1 Associate Professor in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 M.A. Student in Economics, Allameh Mohades Nouri ‎University, Nour, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of monetary index of thrift and hardworking (as cultural capital) on human capital in selected developing countries during 2005-2012.The data gathering method in this survey is based on library databases. Panel method is used to analysis the data and test the hypothesis. In order to estimate the model, generalized method of moments (GMM) is used. The results show that indices of cultural capital (hardworking index and monetary index of thrift) have positive and significant effect on the human development index in short and long-term. Also the impact of cultural factors on the human development index is higher in the long term than the short term. The innovation of this survey is to use new cultural indices such as monetary index of thrift and hardworking index which are highlighted in foreign studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Human Capital
  • Iran’s Economy
آل عمران، رویا و آل عمران، سیدعلی (1391). "سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک". فصلنامه تخصصی مرکز پارک‌ها و مراکز رشد، سال 8، شماره 32، 53-41.
تراسبی، دیوید (1389). "اقتصاد و فرهنگ". ترجمه کاظم فرهادی، چاپ چهارم، نشر نی.
جان علیزاده چوب بستی، حیدر؛ خوش‌فر، غلام‌رضا و سپهر، مهدی (1390). "سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی، ارزیابی تجربی مدل‌های تجربی نظری". پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، سال 1، شماره 2، 104-83.
جلالی افتری، مهدی (1389). "اثر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی در برخی استان‌های ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه علامه محدث نوری.
جوانمرد، حبیب الله و محمدیان، فاطمه (1389). "شاخص‌های مؤثر در سنجش سرمایه انسانی". فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 2، شماره 1، 86-68.
روحانی، حسن (1388). "درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی". فصلنامه راهبرد، سال 18، شماره 53، 35-7.
سپهرنیا، رزیتا؛ دلاور، علی و صالحی امیری، سیدرضا (1391). "بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران". ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، شماره 1، 161-139.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1394). "تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 136-115.
عسگری، الناز (1393). "تأثیر عوامل اجتماعی–فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
موتمنی، مانی؛ زروکی، شهریار و بلبل امیری، بحیره (1395). "نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 44-33.
 

 

 
Baltagi, B. H. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”. John Wiley & Sons Ltd, England.
Blessi, G. T., Trembly, D. G., Sandri, M. & Pilati, T. H. (2012). “New Trajectories in Urban Regeneration Processes: Cultural Capital as Source of Human and Social Capital Accumulation- Evidence from the Case of Tohu in Montreal”. Cities, 29(6), 397-407.
Borg, j. V. D. & Russo, A. P. (2005). “The Impact of culture on the Economic Development of Cities”. Europen institute for comparative urban research (EURICUR), Erasmus University Rotterdam. 123-139.
Bourdieu, P. & Passeron. J. C. (1979). “The Inheritors: Frenchs Students and Their Relations to Culture”. University of Chicago Press.
Bucci, A. & Segre, G. (2011). “Culture and Human Capital in a Two- Sector Endogenous Growth Model”. Research in Economics, 65, 279-293.
Dimaggio, P. (1982). “Cultural Capital, Gender and School Success, The Role of Habits”. Sociology of Educating, 75(1), 44-68.
Lareau, A. & Weininger, E. B. (2003). “Cultural Capital in Educational Research: A Critical Assessment”. Sociological Theory, 6, 153-168.
Mahroof Khan, M. Z., Hang, J., Hashmi, M. S. & Bashir, M. (2010). “Cultural Value and Economic Growth in Asia: an Empirical Analysis”. International journal of Business & Social Science, 1(2), 15-27.
Phillips, R. & Shockley, G. (2010). “Linking Cultural Capital Conceptions to Asset-Based Community Development”. in Mobilizing Communities: Asset Building as A Community Development Strategy. Temple University Press, 92-111.
Sasaki, M. (2010). “Urban Regeneration Through Cultural Creativity and Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory Through A Japanese Case Study”. Cities, 27, 3-9.
Throsby, D. (2001). “Economics and Culture”. United Kingdom: Cambridge University Press.