با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس‌انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده‌های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که تغییرات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در کشورهای منتخب آسیا همسو بوده و ارتباط بین آنها مثبت است. با عنایت به یافته‌های تحقیق، یک درصد افزایش در نسبت پس‌انداز، نسبت سرمایه‌گذاری را به طور متوسط 03/0 درصد افزایش می‌‌دهد. بنابراین فرض عدم تحرک کامل سرمایه، در این پژوهش رد نمی‌شود. با وجودی که تحرک ناقص سرمایه، می‌تواند شدت نفوذ نوسانات اقتصاد جهان در اقتصاد داخل را کاهش دهد، اما یک مسئله مهم در این خصوص، موضوع درجه تأثیرگذاری و کارایی سیاست مالی اقتصاد کلان است. با عنایت به الگوهای سنتی ماندل-فلمینگ، علاوه بر نوع نظام ارزی، میزان تحرک سرمایه نیز در درجه اثربخشی سیاست مالی اقتصاد کلان مؤثر است. از این رو، توجه به زیرساخت‌های قانونی جذب و حمایت از سرمایه خارجی و همچنین توسعه بازارهای مالی داخلی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در افزایش درجه تحرک سرمایه مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Testing Saving Incidence and International Capital Mobility in Selected Developing Asian Countries: New Empirical Evidence from Generalized Method of Moments (GMM)

نویسنده [English]

  • Amir Mansour Tehranchian

Associate Professor of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

In this survey, the perfect capital mobility has been examined on the basis of saving incidence on gross capital formation in selected Asian countries during (2005-2012). For this aim, panel data based on generalized method of moments (GMM) is used to examine the model. The empirical results show that investment and savings changes are aligned in these countries and there is a positive relationship between them. According to empirical results, one percent rise in saving will increase investment by 0.03 percent. So, assumption of perfect immobility of capital is not rejected in this survey. Despite the fact that imperfect capital mobility can decrease the effect of global economy volatility on domestic economy, but still effectiveness and efficiency of macroeconomic fiscal policy should be considered. According to traditional method of Mundell-Fleming, not only exchange rate system can influence the degree of macroeconomic fiscal policy effectiveness, but also capital mobility can be effective too. So, strengthing the legal infrastructure of foreign capital absorbtion and assurance, and domestic financial market development and reducing foreign investment risk can be effecive in incresing the degree of capital mobility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saving Incidence
  • International Capital Mobility
  • Generalized Method of Moments
بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه (1384). "بررسی عوامل مؤثر بر پس‌انداز بخش خصوصی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، سال هفتم، شماره 23، 145-119.
حسن‌پور کاشانی، سمیه و ترکمانی، جواد (1386). "رابطه بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ایران، کاربرد الگوی خود توضیح برداری". ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
خرده فروش، امیر (1393). "تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران.
سپهردوست، حمید؛ شاه آبادی، ابوالفضل و شجاعی، علیرضا (1391). "اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر کارایی فنی عوامل تولید". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 68، 174-149.
طیبی، سید کمیل؛ واعظ، محمد و ترکی، لیلا (1387). "آزاد سازی مالی و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه". مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45، 119-111.
علیزاده، محمد و گل خندان، ابولقاسم (1393). "تحرک بین‌المللی سرمایه و معمای فلدشتاین_ هاریوکا: مقایسه تطبیقی کشورهای منطقه منا و گروه هفت". فصلنامه تحقیقات و توسعه اقتصادی، شماره 14، 98-67.
غفاری، فرهاد و نیک نژاد، الهام (1391). "بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه منا". فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره 20، 172-147.
قره باغیان، مرتضی (1372). "اقتصاد رشد و توسعه". جلد دوم، نشر نی. تهران. احسان‌فر، محمدحسین (1395). "تبیین اثر رشد اقتصادی و یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی بر مصرف انرژی در ایران: رویکرد گشتاورهای‌‌تعمیم‌یافته". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 25، 92-81.
موحدمنش، صادق علی (1395). "کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 78-65.
نگهداری، ابراهیم (1393). "نقش سرمایه انسانی در اثربخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس". فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره 5، 75-67.
 
Adedeji, O. & Thornton, J. (2008). “International Capital Mobility: Evidence from Panel Cointegration Tests”. Economic Letters, 99, 349-352.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arrelano, M. & Bover, O. (1995), “Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components”. Journal of Econometrics, 68, 29-51.
Baer, W. (1996). “The Brazilian Economy: Growth and Development”. Greenwood publishing Group, Westport, Connecticut, London.
Bacha, E. L. (1990). “A three gap models of foreign transfers and the GDP growth rate in developing countries”. Journal of Development Economics, 32, 279-296.
Bai, Y. & Zhang, J. (2010). “Solving the Feldstein–Horioka Puzzle with Financial Frictions”. Econometrica, 78, 603–632.
Baltagi, B. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”. 3rd Edition, John Wiley & Sons.
Barro, R. & Lee, J. W. (1996). “International Measures of Schooling Years and Schooling Quality”. American Economic Review, 86(2), 23-218.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87, 115-143.
Bond, S. R. (2002). “Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice”. Portuguese Economic Journal, 1(2), 141-162.
Chakrabarti, A. (2006). “The Saving-Investment Relationship Revisited: New Evidence from Multivariate Heterogeneous Panel Cointegration Analyses”. Journal of Comparative Economics, 34, 402-419.
Chang, Y. & Smith, R. (2014). “Feldstein–Horioka puzzles”. European Economic Review. 72, 98–112.
Chen, S. & Chen, C. (2015). “Revisiting the Feldstein–Horioka Puzzle with Regime Switching: New Evidence from European Countries”. Economic Model, 49, 260–269.
Chenery, H. & Bruno, M. (1962). “Development Alternatives in Open Economy: The Case of Israel”. Economic Journal, 77(285), 79-103.
Corbin, A. (2001). “Country Specific Effect in the Feldstein-Horioka Paradox: A Panel Data Analysis”. Economic Letters, 72, 297-302.
Fabiana, R. (2000). “Capital Mobility in Developing Countries: Evidence from Panel Data”. Universidade de São Paulo Department of Economics.
Feldstein, M. & Horioka, C. (1980). “Domestic Saving and International Capital Flows”. Economic Journal, 90, 314-329.
Hansen, L. P. & Singleton, K. J. (1982). “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models”. Econometrica, 50(5), 1269-1286.
Herwartz, H. & Xu, F. (2010). “A Functional Coefficient Model View of the Feldstein–Horioka Puzzle”. Journal of International Money and Finance, 29, 37-54.
Ho, T. W. (2000). “Regime-Switching Investment–Saving Correlation and International Capital Mobility”. Applied Economics Letters. 7, 619–622.
Ho, T. W. & Huang, H. C. (2006). “The Smooth-Saving-Retention-Coefficient with Country-Size”. Applied Economics Letters, 13, 247–250
Kao, C. (1999). “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Co integration in Panel Data”. Journal of Econometrics, 90, 1-44.
Ma, W. & Li, H. (2015). “Time Varying Saving-Investment Relationship and the Feldstein-Horioka Puzzle”. Economic Modeling, 53, 166-178.
Miller, S. M. (1988). “Are Saving and Investment Co-Integrated?”. Economics Letters, 27, 31-34.
Narayan, P. K. & Narayan, S. (2010). “Testing for Capital Mobility: New Evidence from a Panel of G7 Countries”. Research in International Business and Finance, 24(1), 15-23.
Narayan, P., Ahmed, H. & Narayan, S. (2015). “Do Momentum-Based Trading Strategies Work in the Commodity Futures Markets?”. Journal of Futur Mark, 35, 868–891.
Narayan, P., Narayan, S. & Sharma, S. (2013). “An Analysis of Commodity Markets: What Gain for Investors?”. Journal of Bank Finance, 37, 3878–3889.
Özmen, E. & Parmaksiz, K. (2003). “Policy Regime Change and the Feldstein–Horioka Puzzle: the UK Evidence”. Journal of Policy Model, 25, 137–149.
Pelgrin, F. & Schich, S. (2008). “International Capital Mobility: What Do National Saving-Investment Dynamics Tell Us?”. Journal of International Money and Finance, 27, 331-344.
Phan, D., Sharma, S. & Narayan, P. (2015). “Stock Returns Forecasting: Some new Evidence”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 38–51.
Safdari, M. & Mahrizi, M. (2011). “Comparing the Effect of Exchange Rate Changes on Output in Iran”. American Journal of Scientific Research, 39, 5-11.
Tan Hui, B. (2000). “Savings, Investment and Capital Flows: An Empirical Study on the Asean Economies”. Department of Economics Faculty of Economics and Management Universiti Putra Malaysia, Working Paper 3.
Taylor, L. (1990). “foreign resource flows and developing country growth: A three-gap analysis”. Research for Action, 55-90.
Tekin, R. B. (2012). “Economic Growth, Exports and Foreign Direct Investment in Least Developed Countries: A Panel Granger Causality Analysis”. Journal of Economic Modeling, 29, 868–878.
Telatar, E., Telatar, F. & Bolatoglu, N. (2007). “A Regime Switching Approach to the Feldstein–Horioka Puzzle: Evidence from Some European Countries”. Journal of Policy Modeling, 29, 523–533.
Vita, G. D. & Abbott, A. (2002). “Are Saving and Investment Cointegrated? An ARDL Bounds Testing Approach”. Economics Letters, 77, 293-299.
Wahid, A. M. N., Salahuddin, M. & Noman, A. (2008). “Saving Investment Correlation in South Asia- A Panel Approach”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 11, 153-159.
White, H. (1992). “The Machoeconomic Impact of Development Aid: A Critical Survey”. Journal of Development Studies, 28, 163-240.
Yildirim, D. & Orman, E. (2016). “the Feldstein-Horioka Puzzle in the Presence of Structural Breaks: Evidence from China”. ERC Working Papers in Economics, ERC Working Papers in Economics 16/01, 1-31.