با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
محیط زیست؛
برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران

زهرا نصراللهی؛ حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1397، ، صفحه 78-61

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4564

چکیده
  توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان ...  بیشتر

محیط زیست؛
اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 17-28

چکیده
  در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش ...  بیشتر

محیط زیست؛
بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 60-47

چکیده
  توجه به آسیب‌های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست‌گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب‌ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست ایران با توجه به ...  بیشتر

محیط زیست؛
پیش‌بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین

یگانه موسوی جهرمی

دوره 6، شماره 21 ، دی 1394، ، صفحه 119-107

چکیده
  در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کنترل مصرف بنزین، به عنوان یکی از کالاهای آلاینده محیط زیست، و همچنین دستیابی به منابع درآمدی جهت حفاظت از محیط زیست، نرخ مالیاتی بالاتر از نرخ استاندارد بر مصرف آن وضع می‌شود. از این‌رو، در این مقاله پیش‌بینی میزان درآمد قابل وصول از این پایه مالیاتی با استفاده از رویکردی دو مرحله‌ای مدنظر قرار ...  بیشتر

آلودگی هوا
مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

محمد حسن فطرس؛ هادی غفاری؛ آزاده شهبازی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 77-59

چکیده
  پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه¬های اقتصادی و با استفاده از روش داده¬های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از داده¬های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی¬اکسید کربن سرانه به¬عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به¬عنوان شاخص رشد اقتصادی، فزضیه زیست¬محیطی ...  بیشتر