با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخص‌های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شده‌اند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از داده‌های پانل در استان‌های ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون می‌توان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimate the Impact of Income Inequality on Sustainable Development Indicator: Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Habib Ansari Samani 2
  • Masoume Rouzbahani 3

1 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran

3 M.A. of Economics, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Sustainable development is a very broad concept, and achieving it, is a guarantee of the sustainable welfare of societies. On the other hand, income distribution affects many of sustainable development indicators. As a result, investigating the relationship between the two is essential. Based on this importance, the relationship between these two variables was the goal of this study. The Gini coefficient is selected as the independent variable and the composite index of sustainable development (combination of sustainability of human, physical and environmental capital) as the dependent variable of the research. In order to answer the research question, a panel data regression model for the Iran's provinces during 2008-2014 and using FGLS method have been used. The results show that the relationship between income inequality and composite index of sustainable development is negative and significant. The results also show that the effect of GDP growth rate and energy intensity on the dependent variable of the model was positive and negative and statistically significant respectively. While the impact of industry structure and urbanization rate is not statistically significant. Regarding the results of the regression model, we can reduce the inequality in order to attain sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of Income
  • Sustainable Development Indicator
  • Panel Data
  • Iran's Provinces
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و خطابخش، پریسا (1384). "بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دوره 5، شماره 17، 53-13.
اسلامی، راضیه (1392). "بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر محیط زیست". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
اکبریان، رضا و فام‌کار، مهسا (1389). "بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 1، 185-161.
بختیاری، صادق؛ دهقانی‌زاده، مجید و حسین‌پور، مجتبی (1385). "بررسی جایگاه استان‌های کشور از منظر شاخص توسعه انسانی". مجله دانش و توسعه، شماره 19، 39-11.
ترازنامه انرژی (1390). معاونت امور برق و انرژی: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی".
ترکاشوند، کوه‌زاد (1394). "تأثیر توزیع درآمد بر آلاینده‌های زیست محیطی در کشورهای منتخب". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
دلالی اصفهانی، رحیم (1380). "انباشت سرمایه انسانی و رشد و توسعه پایدار". مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طرح پژوهشی 1، طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری منابع انسانی کشور.
دلیری‌چولابی، حسن (1387). "اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استان‌های کشور (1384-1379)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
روزبهان، محمود (1378). "مبانی توسعه اقتصادی". تهران، انتشارات تابان، چاپ اول.
رومر، دیوید (1383). "اقتصاد کلان پیشرفته". تقوی، مهدی: تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول، جلد 1.
فرج‌زاده، زکریا (1394). "شدت انرژی در اقتصاد ایران: اجزا و عوامل تعیین‌کننده". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 4، شماره 15، 98-55.
فطرس، محمدحسن و برزگر، حمیده (1392). "اثرات برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در آسیای مرکزی و ایران (2007-1995)". مجله اقتصاد کلان، دوره 8، شماره 16، 158-141.
کریمی موغاری، زهرا و براتی، جواد (1396). "تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 70-49.
مرتضوی، ابوالقاسم؛ سراج‌زاده، فرزاد و شکوهی، مریم (1390). "مطالعه رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی کشور: کاربرد منحنی کوزنتس". تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 3، شماره 1، 180-165.
میرباقری هیر، میرناصر و شکوهی فرد، سیامک (1395). "بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 108-93.
ورمزیاری، حجت و بنی اسدی، مصطفی (1393). "سیری بر مفاهیم توسعه اقتصادی از رشد تا پایداری؛ تطابق پذیری با رویکرد اسلامی". سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
هراتی، جواد؛ دهقانی، علی؛ تقی‌زاده، حجت و امینی، تکتم (1394). "بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 23، 231-197.
 

 

 
Ajibade, A. P. (2013). “Building Human Capital for Sustainable Development: Role of the University”. A Paper Delivered on the Occasion of the 2013 University of Ibadan Registry.
Baland, J. M., Bardhan, P. K. & Bowles, S. (2007). “Inequality, Cooperation, and Environmental Sustainability”. Princeton University Press.
Baltagi, B. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”. John Wiley & Sons.
Berthe, A. & Elie, L. (2015). “Mechanisms Explaining the Impact of Economic Inequality on Environmental Deterioration”. Ecological Economics, 116, 191-200.
Boyce, J. K. (1994). “Inequality as a Cause of Environmental Degradation”. Ecological Economics, 11(3), 169-178.
Brundtland, G., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S., Chidzero, B., Fadika, L. & Singh, M. (1987). “Our Common Future”. Brundtland Report.
Camdessus, M. (1995). “Income Distribution and Sustainable Growth: The Perspective from the IMF at Fifty”. https://www.imf.org/external/np/sec/mds/1995/mds9509.htm
Haupt, J. & Lawrence, C. (2012). “Unexpected Connections: Income Inequality and Environmental Degtadation”. http://www.shapingtomorrowsworld.org/hauptInequality.html
Islam, S. N. (2015). “Inequality and Environmental Sustainability”. Department of Economic & Social Affairs Working Paper, 145(30).
Jakimovski, J. (2011). “The Human Capital as a Factor in the Sustainable Development”. Institute for Sociological, Political and Juridical Research, 3, 97-154.
Jun, Y., Zhong-kui, Y. & Peng-fei, S. (2011). “Income Distribution, Human Capital and Environmental Quality: Empirical Study in China”. Energy Procedia, 5, 1689-1696.
Li, T., Lai, J. T., Wang, Y. & Zhao, D. (2016). “Long-Run Relationship between Inequality and Growth in Post-Reform China: New Evidence from Dynamic Panel Model”. International Review of Economics & Finance, 41, 238-252.
Liu, Z. B. & Chen, X. H. (2005). “Empirical Analysis of Influence on Economic Growth of China by Income Distribution Difference”. Journal of Central South University of Technology, 12(1), 247-252.‏
Magnani, E. (2000). “The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution”. Ecological Economics, 32, 431-443.
Mercan, M. & Azer, O. A. (2013). “The Relationship between Economic Growth and Income Distribution in Turkey and the Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis with Structural Breaks”. Eurasian Economic Review, 3(2), 165-182.
Padilla, E. & Serrano, A. (2006). “Inequality in CO2 Emissions across Countries and its Relationship with Income Inequality: A Distributive Approach”. Energy Policy, 34(14), 1762-1772.‏
Qin, D., Cagas, M. A., Ducanes, G., He, X., Liu, R. & Liu, S. (2009). “Effects of Income Inequality on China’s Economic Growth”. Journal of Policy Modeling, 31(1), 69-86.
Shahpari, G. & Davoudi, P. (2014). “Studying Effects of Human Capital on Income Inequality in Iran”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1386-1389.‏
Solaymani, S. & Kari, F. (2014). “Impact of Energy Subsidy Reform on the Malaysian Economy and Transportation Sector”. Energy Policy, 70, 115-125.
Soubbotina, T. P. (2004). “Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development”. World Bank Publications.
Stroombergen, A., Rose, W. D. & Nana, G. (2002). “Review of the Statistical Measurement of Human Capital”. Statistics New Zealand.
Torras, M. & Boyce, J. K. (1998). “Income, Inequality, and Pollution: A Reassessment of the Environmental Kuznets Curve”. Ecological Economics, 25(2), 147-160.‏
United Nations. Department of Economics. (2007). “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”. United Nations Publications.
Vornovytskyy, M. & Boyce, J. K. (2010). “Economic Inequality and Environmental Quality: Evidence of Pollution Shifting in Russia”. Political Economy Research Institute Working Papers.
Wilkinson, R. & Pickett, K. (2010). “The Impact of Income Inequality on Sustainable Development in London”. London: London Sustainable Development Commission.
World Health Organization. (2011). “Impact of Economic Crises on Mental Health”. http://www.euro.who.int/en/health-topics/ noncommunicable-diseases/mental-health/ news/news/2011/4/mental-health-in-economic-crises.
Zhang, C. & Zhao, W. (2014). “Panel Estimation for Income Inequality and CO2 Emissions: A Regional Analysis in China”. Applied Energy, 136, 382-392.