با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می‌دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Environment Degradation on Economic Growth (Evidence from 32 Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Majid Ahmadian 1
  • Ghahreman Abdoli 2
  • Farkhondeh Jebel Ameli 2
  • Mahmood Shabankhah 3
  • seyed adel khorasani 4

1 Professor of Economics, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Tehran University, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student of Economics, Tehran University, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student of Economics, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent decades environment has been an important issue more than any other time. Hence, this study investigated the relationship between economic growth and environmental quality indicator in selected developing countries (including 32 country) for the period 2002-2013 by using a dynamic panel method based on generalized method of moments (GMM). The results show that there is a positive and significant relationship between economics growth and degradation of environment (environmental quality degradation), which means that an increase in environment degradation indicator increased the economic growth. This case is because of the rate of resource depletion begins to exceed the rate of resource regeneration and Pollution Haven Hypothesis in the studied countries. The results of Sargen and Arellano-bond autocorrelation test also respectively show, there is correlation between tools and component disruption and model does not have autocorrelation in the first order difference. Meanwhile results of Toda and Yamamoto Causality test show the existence of unilateral relationship from the Environment Degradation indicator to Economic Growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Degradation Indicator
  • Economic Growth
  • Toda and Yamamoto Causality
  • Dynamic Panel
  • Selected Developing Countries
اکبریان، رضا و قائدی، علی (1390). "سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، 48-11.
بخشی دستجردی، رسول و خاکی نجف آبادی، ناهید (1389). "بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد در اقتصاد ایران (1380-1350)، کابردی از الگوریتم ژنتیک". تحقیقات اقتصادی، شماره 94، دوره 46، 22-1.
دادگر، یداله؛ کشاورز حداد، غلامرضا و نیاترج، علی (1385). "تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران". جستارهای اقتصادی، شماره 5، 88-59.
طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). "تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 1، شماره 4، 60-39.
محمدی، حسین و تقوی، مهدی (1388). "تأثیر زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 9، 42-15.
مقصودپور، محمد علی (1395). "تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان‌های ایران در سال‌های 1393-1355". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 102-79.
میرزایی، عباس؛ اسفنجاری کناری، رضا؛ محمودی، ابوالفضل و شعبان‌‌زاده، مهدی (1395). "اقتصاد سایه و نقش آن درکنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 115-103.  
 
 
 
 
Antweiler, W., Copeland, B. R. & Taylor, M. S. (2001). “Is Free Trade Good for the Environment?”. American Economic Review, 91, 877-908.
Apergis, N. (2016). “Environmental Kuznets Curves: New Evidence on Both Panel and Country-Level CO2 Emissions”. Energy Economics, 54, 263–271.
Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P. & Folke, C. (1995). “Economic Growth, Carring Capacity and the Environment”. Science Policy Forum, 268, 520–521.
Bagliani, M., Bravo, G.&  Dalmazzone, S. (2008). “A Consumption-Based Approach to Environmental Kuznets Curves Using the Ecological Footprint Indicator”. Ecological Economics, 65(3), 650–661
Becker, R. A. (1982). “Intergenerational Equity: The Capital-Environment Trade-Off”. Journal of Environmental Economics and Management, 9, 165–185.
Beckerman, W. (1992). “Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment?”. World Development, 20, 481-496.
Chichilinsky, G. (1994). “North-South Trade and the Global Environment”. The American Economic Review, 84(4), 851–874.
Copeland, B. R. & Taylor, M. S. (1994). “North-South Trade and the Environment”. Quarterly Journal of Economics, 109(3), 755–785.
Dinda, S. (2004). “Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey”. Ecological Economics, 49, 431–455.
Farhani, S., Mrizak, S., Chaibi, A. & Rault, C. (2014). “The Environmental Kuznets Curve and Sustainability: A Panel Data Analysis”. Energy Policy, 71, 189–198.
Geldrop, V. & Withagen, C. (2000). “Natural Capital and Sustainability”. Ecological Economics, 32(3), 445–455.
Grossman, G. M. & Krueger, A. B. (1993). “Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement”. In: Garber, P. The U.S. –Mexico Free Trade Agreement. MIT Press, Cambridge.
Hofkes, M. W. (1996). “Modelling Sustainable Development: An Economy-Ecology Integrated Model”. Economic Modelling, 13, 333–353.
Jansson, A. M., Hammer, M., Folke, K. & Costanza, R. (1994). “Investing in Natural Capital”. The Ecological Economics Approach to Sustainability, ISEE/Island Press, Washington, DC.
Liddle, B. (2001). “Free Trade and the Environment–Development System”. Ecological Economics, 39(1), 21–36.
Lopez, R. (1994). “The Environment as a Factor of Production: the Effect of Economic Growth and Trade Liberalization”. Journal of Environmental Economics and Management, 27, 163–184.
Mansour, S. A. (2004). “Pesticide Exposure–Egyptian Scene”. Toxicology, 198, 91–115.
Panayotou, T. (2000). “Economic Growth and the Environment”. Working Paper 56.Cambridge, MA: Harvard University, CID, 401–412.
Pearce, D. W. & Warford, J. J. (1993). “World without End: Economics, Environment and Sustainable Development”. Oxford: Oxford University Press. Ecological Economics, 36, 513–531.
Resosudarmo, B. P. & Thorbecke, E. (1996). “The Impact of Environment Policies on Household Income for Different Socio-Economic Classes: The Case of Air Pollutants in Indonesia”. Ecological Economics, 17(2), 83–94.
Selden, T. M. & Song, D. (1994). “Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?”. Journal of Environmental Economics and Management, 27, 147-162.
Shafik, N. (1994). “Economic Development and Environment Quality: An Econometric Analysis”. Oxford Economic Paper, 46, 757–773.
Solow, R. M. (1986). “On the International Allocation of Natural Resources”. Scandinavian Journal of Economics, 88(1), 141-149.
Stern, D. I. (2010). “Between Estimates of the Emissions-Income Elasticity”. Ecological Economics, 69, 2173–2182.
Tahvonen, O. &. Kuuluvainen, J. (1993). “Economic Growth, Pollution and Renewable Resources”. Journal of Environmental Economics and Management, 24, 101–118.
Temple, J. (2000). “Inflation and Growth: Stories Short and Tall”. Journal of Economic Surveys, 14(4), 395-426.
Toda, H. Y. & Yamamoto, T. (1995). “Statistical Inference in Vector Auto Regression with Possibly Integrated Processes”. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
Van der Ploeg, F. & Withagen, C. (1991). “Pollution Control and the Ramsey Problem”. Environmental and Resource Economics, 1, 215–236.
Wang, L., Zhou, D. & Wang, Y. (2015). “An Empirical Study Of The Environmental Kuznets Curve for Environmental Quality in Gansu Province”. Ecological Indicators, 56, 96–105.