با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های کشاورزی ایران

حسین اکبری فرد؛ محمد قطب الدینی قاسم آباد؛ فرحناز شهریاران؛ امید جنابی

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 94-83

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص­های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و  G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر­بخش­های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده­های تابلویی می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر ...  بیشتر